Ασφάλειες Επιχειρήσεις

Σήμερα πλέον μπορείτε να ασχοληθείτε απερίσπαστα με την ανάπτυξη της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, καθώς στην Τράπεζα Ηπείρου προστατεύουμε τους κόπους σας.

Στην Τράπεζα Ηπείρου

  • Ασφαλίζουμε με αξιοπιστία κάθε κατασκευαστικό έργο
  • Διασφαλίζουμε κάθε είδους μεταφορές, κάθε φορτίου
  • Καλύπτουμε τις υποχρεώσεις των πελατών μας για Γενική Αστική Ευθύνη
  • Προσφέρουμε ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης Επαγγελματικής Στέγης

Επιχειρήσεις ΚΠΚ

Στην Τράπεζα Ηπείρου ασφαλίζουμε με αξιοπιστία μικρά ή μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε κάθε μέρος της Ελλάδας. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε χάρις στη φερεγγυότητα και τη δυναμική που μας διακρίνει. Στον κατασκευαστικό κλάδο ασφαλίζουμε κάθε πρωταγωνιστή της κατασκευαστικής "αλυσίδας": Από τον εργολάβο και τις κατασκευαστικές και τεχνικές επιχειρήσεις έως και κάθε είδους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που αναλαμβάνουν τεχνικά και οικοδομικά έργα.

Πιο συγκεκριμένα, ασφαλίζουμε φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν έργα αλλά και κτίρια κάθε χρήσης, όπως: εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, δρόμους, γέφυρες, φράγματα, συστήματα ύδρευσης / αποχέτευσης κλπ.

Διενεργούμε διεξοδική έρευνα λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τις ιδιομορφίες του εκάστοτε έργου και προσαρμόζοντας αναλόγως την ασφάλιση. Και αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου κατασκευαστή έργου, παρέχουμε ένα αξιόπιστο και πολύπλευρο "πακέτο": Μια 360ο ασφαλιστική κάλυψη και προστασία για τον ασφαλιζόμενο από τη συνένωση πολλών επιμέρους μεμονωμένων ασφαλιστικών καλύψεων, όπως: Πυρκαγιάς, σεισμού, κλοπής, ακραίων φυσικών φαινομένων και πολλών άλλων.

Παράλληλα, καλύπτουμε ζημιές τόσο στο έργο όσο και σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις των υπευθύνων του έργου, καθώς και σωματικές βλάβες σε περίπτωση τραυματισμού του απασχολούμενου προσωπικού.

Επιχειρήσεις Μεταφορές

Στη σημερινή εποχή τα εμπορεύματα (φορτία) ταξιδεύουν με άριστα μεταφορικά μέσα και ιδανικές συνθήκες. Ωστόσο οι κίνδυνοι που τα απειλούν, από τον τόπο εκκίνησής τους μέχρι και τον τελικό προορισμό τους, είναι πολυάριθμοι και ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει, μέσω του εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο δικτύου της, τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης. Στην Τράπεζα Ηπείρου οι πελάτες μας από τον κλάδο των Μεταφορών μπορούν να αισθάνονται ήσυχοι έχοντας ασφαλίσει όλες τις μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, αεροπορικές, θαλάσσιες και συνδυασμένες) των κάθε είδους φορτίων, από και προς κάθε σημείο του κόσμου, σε κάθε στάδιο της μεταφοράς τους. Και το πιο σημαντικό; Προσφέρουμε πλήρη "πακέτα" κάλυψης κινδύνων, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες και παγκοσμίως αποδεκτές ρήτρες του "Ινστιτούτου των Ασφαλιστών Λονδίνου".

Επιχειρήσεις Αστική Ευθύνη

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει, μέσω του εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο δικτύου της, τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Με το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες προκάλεσαν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή θάνατο) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Επιχειρήσεις Επαγγελματική Στέγη

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει μέσω του εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο δικτύου της, τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Πέρα από το επιχειρηματικό ρίσκο, υπάρχουν περιπτώσεις που η επιχείρησή σας απειλείται από απρόβλεπτα και δυσάρεστα γεγονότα με αρνητικές συνέπειες.

Συγκεκριμένα, προσφέρουμε δύο σύγχρονα και ανταγωνιστικά προγράμματα ασφάλισης επαγγελματικής στέγης, με διάφορους συνδυασμούς καλύψεων το καθένα:

  • "Βασική Προστασία Επαγγελματικής Στέγης"
  • "Πολύ-προστασία Επαγγελματικής Στέγης"