Μέλη Τράπεζας - Καταστατικό

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Η Tράπεζα του Τόπου μας!

Μέλη της Τράπεζας μπορούν να γίνουν νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, καθώς και φυσικά πρόσωπα, με έγγραφη αίτησή τους, η οποία εγκρίνεται από το Δ.Σ. και επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γ.Σ., σύμφωνα με το καταστατικό.

Μέλη Τράπεζας - Καταστατικό

Η Γενική Συνέλευση της Τράπεζας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και η λειτουργία της καθορίζεται από τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Καταστατικού της, όπως κάθε φορά ισχύει. Ως το κυρίαρχο σώμα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου αποφασίζει για όλα τα θέματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της, όπως κάθε φορά προκύπτουν από το Καταστατικό της Τράπεζας.

Στη Γενική Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος όλα τα μέλη που έχουν δικαίωμα ψήφου, με αυτοπρόσωπη παράσταση ή με νόμιμη εξουσιοδότηση.

Στο Καταστατικό της Τράπεζας περιγράφεται αναλυτικά ο τρόπος διεξαγωγής των τακτικών ή/και έκτακτων Γ.Σ. και των αρχαιρεσιών.

Για την κατάρτιση του πίνακα των υποψήφιων προς εκλογή εκτελεστικών μελών του Δ.Σ. έχει συσταθεί η Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφίων, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ. της Τράπεζας.