Θυρίδες Ιδιώτες

Στις 180 θυρίδες που βρίσκονται στο Κεντρικό Κατάστημα Αβέρωφ (Αβέρωφ 12, Ιωάννινα), μπορείτε να φυλάσσετε προσωπικά αντικείμενα ιδιαίτερης χρηματικής ή συναισθηματικής αξίας.

Η πρόσβασή σε αυτές, από εσάς ή τους πληρεξούσιούς σας, πραγματοποιείται με αυστηρούς κανόνες ασφαλείας και απόλυτη διακριτικότητα.

Η χρήση θυρίδας γίνεται μόνο τις παρακάτω ημέρες και ώρες:

 • Δευτέρα - Πέμπτη: 07:30 - 14:00
 • Παρασκευή : 07:30 - 13:30

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για το άνοιγμα θυρίδας:

Στοιχεία που απαιτούνται από το νόμο 3691/2008 και την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων (ΕΤΠΘ) 281/5/17.3.2009 της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως ισχύουν Έγγραφα που μπορούν να πιστοποιήσουν τα στοιχεία αυτά (ανάλογα με την περίπτωση)
 • Ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο
 • Αριθμός δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
 • Εκδούσα αρχή
 • Ημερομηνία και τόπος γέννησης
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Διαβατήριο σε ισχύ
 • Ταυτότητα υπηρετούντων στα Σώματα Ασφαλείας και στις Ένοπλες Δυνάμεις
 • Εισοδήματα πελάτη
 • Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος (για φυσικά πρόσωπα)
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος, συμπεριλαμβανόμενης της επιβεβαίωσης υποβολής της και του σημειώματος πληρωμής φόρου (για νομικά πρόσωπα και επιτηδευματίες)
 • Βεβαίωση περί μη υποχρέωσης υποβολής φορολογικής δήλωσης (εφόσον δεν υπάρχει ένα από τα δύο ανωτέρω έγγραφα)
 • Παρούσα διεύθυνση κατοικίας
 • Τηλέφωνο επικοινωνίας
 • Πρόσφατος λογαριασμός Οργανισμού Κοινής Ωφελείας
 • Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας ή επαγγελματικής στέγης που έχει κατατεθεί σε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟY)
 • Ασκούμενο επάγγελμα και παρούσα επαγγελματική διεύθυνση
 • Ισχύουσα άδεια παραμονής αλλοδαπού
 • Βεβαίωση του εργοδότη
 • Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοσίας
 • Δήλωση έναρξης επιτηδεύματος
 • Επαγγελματική ταυτότητα
 • Παραστατικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Υπόδειγμα υπογραφής πελάτη