Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων Επιχειρήσεις

Στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς και περαιτέρω να αναπτύξουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

Αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις  που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα Ηπείρου.

Σκοπός

Κεφάλαια κίνησης σε ΜμΕ προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις υφιστάμενες συνθήκες της αγοράς όπως διαμορφώθηκαν από την πανδημία, τον πόλεμο στην Ουκρανία, την αύξηση του ενεργειακού κόστους, του κόστους των πρώτων υλών και των πληθωριστικών πιέσεων. Το Ταμείο θα στηρίξει την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και την ενίσχυση των θέσεων εργασίας στη χώρα.

Οι χρηματοδοτήσεις θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • 1. Να πρόκειται για νέα χρηματοδότηση από την Τράπεζα.
 • 2. Ο σκοπός της χρηματοδότησης να αφορά σε κεφάλαιο κίνησης, και σε καμία περίπτωση να μην αφορά (α) αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών, (β) χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών ή (γ) χρηματοδότηση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων,
 • 3. Να είναι με τη μορφή δανείου τακτής λήξης με διάρκεια από 2 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μηνών.
 • 4. Να εκφράζεται σε ευρώ
 • 5. Σε κάθε περίπτωση οι Επιλέξιμες Δαπάνες δε θα αφορούν:
  • i. Την αγορά γης, εκτός αν είναι τεχνικώς απαραίτητη για την επένδυση όπου σε αυτή την περίπτωση μπορεί να χρηματοδοτηθεί ως το 10% του συνολικού επιχειρηματικού σχεδίου.
  • ii. Την αγορά γεωργικής γης.
  • iii. Την αγορά υπεραξίας, αδειών ή δικαιωμάτων εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων και δικαιωμάτων παραγωγής στον γεωργικό τομέα.
  • iv. Τους δασμούς, τους φόρους, τα τέλη και τις εισφορές.
 • 6. Το δάνειο δεν θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων που αποκλείονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

Σχήμα συγχρηματοδότησης

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω της Τράπεζας Ηπείρου. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει η Τράπεζα στα κεφάλαιά της (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Ποσό δανείου

Από €10.000 - €1.500.000 κατ’ ανώτατο ανά επιχείρηση

Αποπληρωμή

Μηνιαίες, 3μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές ή χρεολυτικές δόσεις - παρέχεται η δυνατότητα Bullet/balloon πληρωμής έως 70% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου

Αποπληρωμή

Από 2 έως 5 έτη (συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες)

Εξασφαλίσεις

Έως 100% του ύψους δανείου

Επιτόκιο

Κυμαινόμενο με βάση το Euribor 3m πλέον περιθωρίου για το 60% της χρηματοδότησης και άτοκο για το 40%.

Όλα τα επιτόκια επιβαρύνονται επιπλέον και με την εισφορά του Ν.128/75 για το σύνολο του δανείου (επιδοτούμενο και μη), η οποία σήμερα ανέρχεται σε 0,60%. Το τελικό επιτόκιο διαμορφώνεται με βάση την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική της Τράπεζας και της αξιολόγησης της Πιστοληπτικής Ικανότητας του πελάτη.

Επιδότηση επιτοκίου

Διετής επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% για το 60% του δανείου το οποίο δεν συγχρηματοδοτείται από την ΕΑΤ, αποκλειστικά και μόνο για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από προηγούμενο πρόγραμμα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ), η οποία:

 • Παύει οριστικά σε περίπτωση εμφάνισης ληξιπροθεσμίας μεγαλύτερης των 30 ημερών
 • Δεν καλύπτει την εισφορά του Ν. 128/75 και ενδεχόμενους τόκους υπερημερίας που, σε κάθε περίπτωση, βαρύνουν τον πελάτη.

Εκταμίευση Δανείου

Δυνατότητα εφάπαξ ή σταδιακών εκταμιεύσεων.

 • η εφάπαξ εκταμίευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός τεσσάρων (4) μηνών (χωρίς δυνατότητα παράτασης) από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης Σε περίπτωση σταδιακών εκταμιεύσεων:
 • η 1η εκταμίευση θα πραγματοποιείται υποχρεωτικά εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης (χωρίς δυνατότητα παράτασης)
 • η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης των εκταμιεύσεων ορίζεται εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30.6.2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

Οικονομικό Πλεονέκτημα Επιχείρησης

Προνομιακή τιμολόγηση με:

 • 40% του δανείου άτοκο για όλη τη διάρκειά του
 • Επιδότηση επιτοκίου* 300 μονάδες βάσης (3%) για τα 2 πρώτα έτη για το 60% του δανείου

* αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ΜμΕ που δεν έχουν λάβει χρηματοδότηση από προηγούμενο πρόγραμμα της ΕΑΤ (πρώην ΕΤΕΑΝ)

Πρόωρη εξόφληση

Δίνεται η δυνατότητα πρόωρης μερικής ή ολικής αποπληρωμής χωρίς καμία επιβάρυνση. Το ποσό της πρόωρης καταβολής δεν επαναχορηγείται.

Υποβολή αιτήματος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται με υποβολή αίτηση:

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

 • Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr (ttps://kyc.hdb.gr/).Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στην Τράπεζας με την προϋπόθεση ότι την έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.
 • Β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/, όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Οδηγός Υποβολής Αιτήσεων στο KYC

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων μας εδώ.

Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Κλείνω ραντεβού εδώ →

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων

Σχετικά Έγγραφα

Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων Δάνεια Ρευστότητας Επιχειρήσεων Μέγεθος αρχείου: 354 KB