Πλαίσιο Λειτουργίας

Πλαίσιο Λειτουργίας

Επιδιώκοντας τη διαφάνεια στην επικοινωνία με τους συνεταίρους της και την άμεση και συνεχή ενημέρωση του επιχειρηματικού και επενδυτικού κοινού συμμορφώνεται με συνέχεια και συνέπεια στις κανονιστικές απαιτήσεις αλλά καις τις συνεχώς αυξημένες προσδοκίες της κοινωνίας.

Η Εταιρική Διακυβέρνηση αποτελεί  σύστημα αρχών και πρακτικών που στηρίζει την οργάνωση και λειτουργία του Οργανισμού, ώστε να διαφυλάσσονται και ικανοποιούνται τα έννομα συμφέροντα όλων όσων συνδέονται με αυτόν.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα ΗΠΕΙΡΟΥ από το 1998 υιοθέτησε και εφαρμόζει αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

Στο πλαίσιο του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου με βασικά νομοθετήματα το Ν 4261/2014, τις κανονιστικές πράξεις της ΤτΕ που αποτελεί την εποπτική της αρχή, τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ και τις βέλτιστες πρακτικές:

έχουν διαχωριστεί  τα καθήκοντα των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από αυτά των εκτελεστικών μελών του. Λετουργεί ολοκληρωμένο Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) Εφαρμόζεται ο Κανονισμός Εταιρικής Διακυβερνήσεως, ο οποίος ορίζει το πλαίσιο και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διακυβέρνηση της Τράπεζας. Ορίζονται τα καθήκοντα και κατανέμονται  οι  αρμοδιότητες των μελών του Δ.Σ., των Επιτροπών του, των Επιτροπών Διοίκησης και του συνόλου των εργαζομένων στην οργανωτική δομή της.

Αναπτύσσονται  πολιτικές  και  διαδικασίες, σύμφωνα με  το μέγεθος και την εσωτερική οργάνωση της Τράπεζας, καθώς και τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων της με σκοπό τη συμμόρφωση.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου διαμορφώνει άρτιο και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικής διακυβέρνησης υπολογίζοντας τους κινδύνους και αναλαμβάνοντας την ορθή διαχείρισή τους.

Η Τράπεζα προσδιορίζει  σύμφωνα με το  κανονιστικό πλαίσιο τα κριτήρια  για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των μελών του διοικητικού οργάνου και των προσώπων που κατέχουν καίριες θέσεις.

Το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης  περιλαμβάνει σαφή οργανωτική διάρθρωση με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές αναφοράς και κατανομής των αρμοδιοτήτων, αποτελεσματικές διαδικασίες εντοπισμού, διαχείρισης, παρακολούθησης και αναφοράς των κινδύνων τους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει, επαρκείς μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές διαδικασίες, πολιτικές και πρακτικές αποδοχών που προάγουν τη συνεπή, ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Εκπονεί ετησίως σχέδια ανάκαμψης, για να αντιμετωπίσει κάθε κίνδυνο  από σημαντική επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης.