Ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 (ΦΕΚ Α΄ 16/04.02.2022) συνιστά το, και στοχεύει στην επίτευξη ολοκληρωμένης και συστηματικής παρέμβασης στο σύνολο των κλάδων και τομέων της οικονομίας, με ορατά οφέλη στο οικονομικό πεδίο, την περιφερειακή σύγκλιση και την κοινωνική συνοχή.

Ο Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει κίνητρα για την ενίσχυση και ανάπτυξη υγιών επιχειρήσεων, προκειμένου να υλοποιήσουν ώριμα επενδυτικά σχέδια σε ολόκληρη την επικράτεια, εντός της χρονικής περιόδου των 3 ετών.

Αποσκοπεί στην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας με τη χορήγηση κινήτρων σε συγκεκριμένες δραστηριότητες και κλάδους, προκειμένου να επιτευχθούν:

  • Ο ψηφιακός και τεχνολογικός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων.
  • Η πράσινη μετάβαση.
  • Η δημιουργία οικονομιών κλίμακας.
  • Η στήριξη καινοτόμων επενδύσεων και όσων επιδιώκουν την εισαγωγή νέων τεχνολογιών της «Βιομηχανίας 4.0», της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης.
  • Η ενίσχυση της απασχόλησης με εξειδικευμένο προσωπικό.
  • Η στήριξη της νέας επιχειρηματικότητας.
  • Η ενίσχυση των λιγότερο ευνοημένων περιοχών της χώρας και των περιοχών που εντάσσονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ).
  • Η περαιτέρω ενίσχυση του τουρισμού και η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Για την επίτευξη των σκοπών αυτών εισάγονται ρυθμίσεις για την επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αξιολόγησης, έγκρισης, ελέγχου και πιστοποίησης των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στα καθεστώτα του νόμου αυτού.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων μας εδώ.

Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Κλείνω ραντεβού εδώ →

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.