Εταιρική Διακυβέρνηση

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Η Tράπεζα του Τόπου μας!

Ο Κανονισμός Εταιρικής Διακυβέρνησης της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου με τα παραρτήματά του, τα οποία θεωρούνται αναπόσπαστα τμήματά του, αποτελεί εσωτερικό έγγραφο της Τράπεζας και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του Καταστατικού της, το οποίο αποτελεί τον ιεραρχικά υπέρτερο κανονισμό της Τράπεζας.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Οι βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι:

  • Η διαρκής συμμόρφωση της Τράπεζας με τις νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις, οι οποίες ρυθμίζουν την οργάνωση και λειτουργία της, καθώς και τις δραστηριότητές της. 
  • Η διαμόρφωση πλαισίου αυτορρύθμισης της λειτουργίας της Τράπεζας με τη θέσπιση κανόνων με δεσμευτική ισχύ για τη διοίκηση, τα στελέχη και το προσωπικό της, οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις διατάξεις του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου και θεσπίζονται με γνώμονα την ενίσχυση της χρηστής και υπεύθυνης διοίκησης και λειτουργίας της Τράπεζας. 
  • Η διασφάλιση της διαφάνειας, αρτιότητας, λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας του υφιστάμενου συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης και εσωτερικού ελέγχου της Τράπεζας. 
  • Η ενίσχυση της εμπιστοσύνης προς την Τράπεζα των συνεταίρων, των εργαζομένων και των πελατών της.