Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF) Επιχειρήσεις

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI GF αποτελεί ένα νέο χρηματοδοτικό μέσο το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Α.Ε. με σκοπό τη στήριξη της χρηματοδότησης νεοσύστατων και υφιστάμενων βιώσιμων επιχειρήσεων που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και επιδιώκουν την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων τα οποία εντάσσονται στο πλαίσιο του νέου Αναπτυξιακού Νόμου Ν.4887/2022.

Το «Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)» λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της Τράπεζας Ηπείρου και των επιχειρήσεων, δημιουργώντας ένα ευνοϊκό περιβάλλον όπου μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση παρά τις πιθανές αβεβαιότητες και τους κινδύνους που συνδέονται με τις νέες επενδυτικές προσπάθειες στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου. Ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο, το DeLFI GF συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας και δραστηριότητας και συντελεί στη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη του τόπου μας.

Αφορά Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) (ορισμός ΜμΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014), οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ενίσχυσης μέσω του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 και δεν έχουν προβεί σε έναρξη εργασιών πριν την υποβολή της αίτησής τους στην πλατφόρμα KYC.

Προϋπολογισμός

Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του DeLFI GF ανέρχεται σε €100εκ. και με την μόχλευση που δημιουργείται το συνολικό χαρτοφυλάκιο θα ανέλθει στα €500εκ.

Είδη δανείων

Μέσω του DeLFI GF θα χορηγηθούν:

 • Μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια για το μέρος της ιδιωτικής συμμετοχής της επιχείρησης
 • Βραχυπρόθεσμα bullet δάνεια για το μέρος της επιχορήγησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Επισημαίνεται ότι:

 • το 25% της ενισχυόμενης επένδυσης δεν θα πρέπει να λαμβάνει καμία μορφή κρατικής ενίσχυσης, δημόσιας στήριξης ή παροχής.
 • δύναται να χρηματοδοτηθούν και τα δύο είδη χρηματοδότησης με διακριτές συμβάσεις δανείων, αρκεί το συνολικό ποσό Μακροπρόθεσμο + Βραχυπρόθεσμο <= 10 εκ. ευρώ.

Ανώτερο ποσό δανείου

Το ανώτερο ποσό δανείου είναι €10.000.000 και το ελάχιστο €50.000, όπως προκύπτει από το χρηματοδοτικό σχήμα της ενταγμένης αίτησης του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Διάρκεια δανείου - εγγύησης

Η διάρκεια των δανείων είναι η εξής:

 • για τα δάνεια μεσο-μακροπρόθεσμου χαρακτήρα από τρία (3) έως δέκα (10) έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος και
 • για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα από ένα (1) έως πέντε (5) έτη και ανάλογη της καταληκτικής ημερομηνία ολοκλήρωσης της επένδυσης (bullet) και απόδοσης της επιχορήγησης στην επιχείρηση, με δυνατότητα παράτασης (τηρουμένων των περιορισμών των κρατικών ενισχύσεων) σε περίπτωση καθυστέρησης πληρωμής του ποσού της επιχορήγησης (εφάπαξ ή υπολοίπου) από το δημόσιο, με δυνατότητα περιόδου χάριτος έως 36 μήνες.

Ποσοστό εγγύησης ΕΑΤ Α.Ε

80% ανά δάνειο

Πλεονέκτημα εγγύησης

Κατά την χορήγηση των δανείων, το DeLFI GF παρέχει προστασία πιστωτικού κινδύνου στην Τράπεζα Ηπείρου, μέχρι του ποσοστού 80% κάθε εκταμιευμένου δανείου, στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν είναι σε θέση να το αποπληρώσει.

Μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων

Η Τράπεζα Ηπείρου λαμβάνει σε εξασφάλιση της απαίτησης από τα δάνεια, πέραν της εγγύησης του DeLFI GF, και πρόσθετες καλύψεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις):

 • Για τα δάνεια μακροπρόθεσμου χαρακτήρα, το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων δεν δύναται να ξεπεράσει το 40% του ύψους του δανείου ανεξαρτήτως πιστωτικής βαθμίδας της επιχείρησης και σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση της μόνιμης και μοναδικής κατοικίας των φορέων της πιστούχου επιχείρησης ή των εγγυητών.
 • Για τα δάνεια βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα θα λαμβάνεται ως αποκλειστική εξασφάλιση η εκχώρηση της απαίτησης από την επιχορήγηση του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022.

Προμήθεια εγγύησης

Η προμήθεια εγγύησης, η οποία καταβάλλεται από την επιχείρηση, υπάγεται σε μία από τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • 1. 1η Περίπτωση:
  Η προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται βάσει των προμηθειών του ασφαλούς λιμένα της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις εγγυήσεις (2008/C 155/02), και εισπράττεται η καθαρή παρούσα αξία της προμήθειας εγγύησης βάσει του επιτοκίου αναφοράς (2008/C 14/02).
 • 2. 2η Περίπτωση:
  Η προμήθεια εγγύησης υπολογίζεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 14 των περιφερειακών ενισχύσεων του Γενικού απαλλακτικού κανονισμού (ΕΕ) 651/2014. Στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση καταβάλλει προμήθεια εγγύησης ύψους 0,20% επί του εγγυημένου κεφαλαίου.

Οικονομικό Πλεονέκτημα Επιχείρησης

Δεδομένης της εγγύησης του DeLFI GF, η επιχείρηση απολαμβάνει:

 • χαμηλότερο επιτόκιο στο δάνειο και
 • χαμηλότερες εξασφαλίσεις.

Υποβολή αιτήματος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται με υποβολή αίτησης:

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

 • Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr (https://kyc.hdb.gr/).Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στην Τράπεζας με την προϋπόθεση ότι την έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.
 • Β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/, όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Οδηγός Υποβολής Αιτήσεων στο KYC


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων μας εδώ.

Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Κλείνω ραντεβού εδώ →

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.

Development Law Financial Instrument Guarantee Fund (DeLFI GF)