Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή της συμφωνίας "Foreign Account Tax Compliance Act - (FATCA)", δηλαδή της  Πράξης Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας και εξυπηρετεί τόσο τους συνεταίρους της, όσο και τους πελάτες που εμπίπτουν στις διατάξεις της.

Η Τράπεζα μετέχει ως Εγγεγραμμένο στο Μητρώο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα «Registered Deemed-Compliant Financial Institution (συμπεριλαμβανομένου του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος Αναφοράς με υπόδειγμα 1 IGA)», με τα εξής στοιχεία:

Cooperative Bank of Epirus

GIIN: G3QVDB.99999.SL.300

Country of residence for tax purposes: Greece

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναφορικά με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας εδώ, καθώς για τα έγγραφα που θα χρειαστείτε εδώ.