Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ακολουθεί τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή της συμφωνίας "Foreign Account Tax Compliance Act - (FATCA)", δηλαδή της  Πράξης Συμμόρφωσης Ξένων Λογαριασμών μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας και εξυπηρετεί τόσο τους συνεταίρους της, όσο και τους πελάτες που εμπίπτουν στις διατάξεις της.

Με στόχο την προστασία των φορολογικών συστημάτων, κυβερνήσεις από χώρες όλου του κόσμου δημιούργησαν ένα νέο σύστημα συλλογής πληροφοριών και υποβολής αναφορών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, γνωστό ως Κοινό πρότυπο αναφοράς (Common Reporting Standard - CRS).

Σύμφωνα με το νέο σύστημα η Τράπεζα και για συμμόρφωση με το Ν 4824/2016 , είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει σε ποια χώρα είστε φορολογικός κάτοικος, σε ποια χώρα δηλαδή πληρώνετε φόρους.

Αν είστε φορολογικά υπόχρεος σε χώρα του εξωτερικού, θα πρέπει να μεταβιβάσετε τις πληροφορίες για τους λογαριασμούς που τηρείτε στην τράπεζα μας στις φορολογικές της αρχές.

Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι πληροφορίες αυτές θα μεταβιβαστούν από την Τράπεζα στην ΑΑΔΕ και στη συνέχεια στη φορολογική αρχή της χώρας, όπου είστε φορολογικά υπόχρεος.

Η συμπλήρωση αυτού του εντύπου θα διασφαλίσει ότι διατηρούμε ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία σας.

Αν οι περιστάσεις αλλάξουν και κάποια από τις πληροφορίες που παρέχονται σε αυτή τη φόρμα δεν ισχύει, παρακαλούμε ενημερώστε μας αμέσως, και συμπληρώστε ένα νέο έντυπο αυτο-πιστοποίησης.

Η Τράπεζα μετέχει ως Εγγεγραμμένο στο Μητρώο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα «Registered Deemed-Compliant Financial Institution (συμπεριλαμβανομένου του Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος Αναφοράς με υπόδειγμα 1 IGA)», με τα εξής στοιχεία:

Cooperative Bank of Epirus

GIIN: G3QVDB.99999.SL.300

Country of residence for tax purposes: Greece

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναφορικά με τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας εδώ, καθώς για τα έγγραφα που θα χρειαστείτε εδώ.

Πληροφορίες & Έντυπα CRS εδώ.

Σχετικά Έγγραφα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CRS ΕΝΤΥΠΟ ΑΥΤΟΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ CRS Μέγεθος αρχείου: 411 KB