Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας

Με στόχο την προώθηση και υποστήριξη της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα της Ηπείρου, η Τράπεζα Ηπείρου θα συμβάλλει στο έργο του Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας με τη χορήγηση επενδυτικών δανείων συνολικού ύψους 1.800.000€.

Το χρηματοδοτικό εργαλείο στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των καινοτόμων ΜμΕ επιχειρήσεων, συνδυάζει για πρώτη φορά την παροχή εγγύησης σε δάνειο και επιχορήγησης σε ποσοστό 20% του δανειακού κεφαλαίου, προσφέροντας επενδυτικά δάνεια & κεφάλαια κίνησης, μέσω των Τραπεζών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που έχει στόχο να στηρίξει τις καινοτόμες νεοσύστατες και υφιστάμενες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) οιασδήποτε νομικής μορφής, που προάγουν την έρευνα και καινοτομία και οι οποίες τεκμηριώνουν τον καινοτόμο χαρακτήρα τους, μέσω του επιχειρηματικού τους σχεδίου (Business Plan) και σχετικών δικαιολογητικών. Αφορά Υφιστάμενες και Νεοσύστατες Πολύ μικρές, Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) (ορισμός ΜμΕ (Παράρτημα Ι του ΕΚ 651/2014) οι οποίες:

 • πληρούν τουλάχιστον ένα (1) από τα Κριτήρια Επιλεξιμότητας Καινοτομίας που απαιτούνται για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
 • κρίνονται πιστοληπτικά αποδεκτές σύμφωνα με την ισχύουσα πιστωτική πολιτική και της εσωτερικές διαδικασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων
 • είναι τραπεζικά ενήμερες (έχουν οφειλή < 90 ημερών ) κατά την ημερομηνία της αίτησης

Προϋπολογισμός

Συνολικά τα Πιστωτικά Ιδρύματα θα διαθέσουν €140,7 εκατομμύρια για τη στήριξη των καινοτόμων επιχειρήσεων

Ανώτερο ποσό δανείου

€400.000 με ελάχιστο τα €25.000

Δεν επιτρέπονται:

 • Η αναχρηματοδότηση/αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού ή πιστωτικών γραμμών,
 • Η χρηματοδότηση προγράμματος καταβολής μερισμάτων ή αγοράς μετοχών,

Μέγιστη διάρκεια δανείου εγγύησης

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται έως και 10 έτη. Συμπεριλαμβάνεται τυχόν περίοδος χάριτος από 1 έως 3 έτη.

Ποσοστό εγγύησης ΕΑΤ

80% ανά δάνειο

Πλεονέκτημα εγγύησης;

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εγγυάται στην τράπεζα μέχρι του ποσοστού 80% του εκταμιευμένου κεφαλαίου με αποτέλεσμα η τράπεζα να χορηγεί δάνεια με ευνοϊκότερους όρους είτε μέσω μείωσης του επιτοκίου είτε μέσω μείωσης των τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα ζητηθούν από το δανειολήπτη.

Επιπλέον πλεονέκτημα της επιχορήγησης έως 20%

Οι επιλέξιμες επιχειρήσεις, μπορούν να αιτηθούν επιχορήγηση από 15% έως 20% επί του ποσού του δανείου όταν έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς την επένδυσή τους, βάσει ελέγχου επίτευξης συγκεκριμένων κριτηρίων καινοτομίας για το 15% και ESG κριτηρίων (Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης) για το επιπρόσθετο 5%. Η λήψη της επιχορήγησης θα μειώσει αντίστοιχα το υπόλοιπο του προς αποπληρωμή δανειακού κεφαλαίου τους.

Μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων από την επιχείρηση (Δικαιούχο);

Για ποσά δανείου από €25.000 έως €50.000 λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

Για ποσά δανείου άνω των €50.000, σε εξασφάλιση της απαίτησης είναι δυνατόν να λαμβάνονται, πέραν της εγγύησης του Ταμείου και πρόσθετες καλύψεις, αλλά μόνο στον βαθμό που δικαιολογείται δεδομένης της Εγγύησης. Σε περίπτωση λήψης εμπράγματων εξασφαλίσεων, αυτές δεν θα ξεπερνούν το 20% του δανείου, ενώ σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσημείωση μόνιμης και μοναδικής κατοικίας.

Προμήθεια εγγύησης;

Δεν υπάρχει προμήθεια εγγύησης

Άλλα έξοδα

Υπάρχουν πάγια έξοδα αξιολόγησης αιτημάτων δανειοδότησης και αξιολόγησης κάλυψης κριτηρίων επιχορήγησης, τα οποία δεν θα ξεπερνούν συνολικά το 0,5% του ποσού χρηματοδότησης και το έως του ποσού των €1.200 και εξαρτώνται από την τιμολογιακή πολιτική του κάθε Πιστωτικού Ιδρύματος που συμμετέχει στο Ταμείο

Επιπρόσθετη δωρεάν υπηρεσία μαζί με το δάνειο

Η HDB παρέχει δωρεάν σε όλες τις ΜμΕ που θα λάβουν το δάνειο την είσοδό τους στη διεθνή ψηφιακή πλατφόρμα «InnoAgora».

H InnoAgora αποτελεί μια διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης, η οποία παρέχει τη δυνατότητα σε τρεις διαφορετικές κατηγορίες συμμετεχόντων (εταιρίες, επενδυτές και υποστηρικτικοί μηχανισμοί) να έρθουν σε επαφή και να προχωρήσουν σε επενδυτικές συμφωνίες και εμπορικές συνεργασίες με έντονο χαρακτήρα εξωστρέφειας.

Για περισσότερα για το InnoAgora πατήστε εδώ.

Υποβολή αιτήματος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr, δηλώνοντας την Τράπεζα συνεργασίας, από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί

Ακριβή κριτήρια έγκρισης επιχορήγησης έως 20%

Για την λήψη της Επιχορήγησης, η επίτευξη των κάτωθι κριτηρίων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί εντός τριάντα έξι (36 μηνών) από την πρώτη εκταμίευση του Δανείου, ενώ ο Τελικός Αποδέκτης δύναται να αιτηθεί στο Πιστωτικό ίδρυμα τον έλεγχο για την πιστοποίηση της πλήρωσης των απαιτούμενων κριτηρίων, σε χρονικό διάστημα μεταξύ δώδεκα (12) έως σαράντα δύο (42) μηνών από την πρώτη εκταμίευση του δανείου και μόνο εφόσον το ποσό του δανείου που αναγράφεται στη σχετική Σύμβαση Τελικού Αποδέκτη έχει εκταμιευτεί πλήρως. Το Πιστωτικό Ίδρυμα θα πρέπει να αποστείλει το σχετικό Αίτημα Επιχορήγησης έως σαράντα τέσσερις (44) μήνες μετά από την πρώτη εκταμίευση του Δανείου. Για την λήψη του 15% του συνολικά εκταμιευμένου Δανείου ως Eπιχορήγηση θα πρέπει να έχει επιτευχθεί τουλάχιστον ένα εκ των δυο παρακάτω κριτηρίων καινοτομίας:

 • α) Οι δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία να αποτελούν τουλάχιστον το 20% των συνολικών λειτουργικών δαπανών έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση του δανείου.
 • β) Για νεοφυείς επιχειρήσεις με διάρκεια λειτουργίας έως και τρία (3) έτη στη χρονική στιγμή της σύναψης της δανειακής σύμβασης με το Πιστωτικό Ίδρυμα, οι συνολικές δαπάνες σε έρευνα και καινοτομία που θα πραγματοποιηθούν έως και τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση να είναι ίσες ή να υπερβαίνουν το 20% του ποσού της χρηματοδότησης, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Η εκπλήρωση θα αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά τεκμηρίωσης (συνδυαστικά, τιμολόγια, Ε3, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσεως και βεβαίωση του λογιστή της επιχείρησης ή του ορκωτού ελεγκτή).

Εφόσον πληρούται ένας από τους παραπάνω όρους που οδηγεί στην επιχορήγηση ποσοστού 15% ως άνω, ο Τελικός Αποδέκτης δύναται να λάβει επιπλέον 5 % του συνολικά εκταμιευμένου δανείου ως Επιχορήγηση με την ταυτόχρονη τήρηση τριών τουλάχιστον κριτηρίων σε τουλάχιστον δύο από τις τρείς κατηγορίες εφαρμογής ESG (Environmental /Social /Governance) πρακτικών:

 • A. Κατηγορία Environmental (Περιβαλλοντολογικών) κριτηρίων
  • 1) Μείωση μέσης ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας με τεκμηρίωση κατά τουλάχιστον 20% (έλεγχος EXANTE – EXPOST) Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας Πληροφορίες Χρηματοδοτικού Μέσου v.1.20220715 3
  • 2) Αύξηση ή διατήρηση ποσοστού χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 20% σε σχέση με τη χρήση πηγών συνολικής κατανάλωσης ενέργειας (έλεγχος EXANTE -EXPOST)
 • B. Κατηγορία Social (Κοινωνικών) Κριτηρίων
  • 1) Ύπαρξη ή Αύξηση ποσοστού γυναικών που συμμετέχουν σε θέσεις ευθύνης (έλεγχος EXANTE -EXPOST στο 10% της ανώτερης μισθοδοτικής κλίμακας της επιχείρησης)
  • 2)Αύξηση του μέσου ετήσιου αριθμού εργαζομένων (έλεγχος EXANTE -EXPOST)
  • 3)Αύξηση της μέσης ετήσιας δαπάνης για εκπαίδευση προσωπικού (έλεγχος EXANTE -EXPOST)
  • 4) Ύπαρξη πολιτικής και μεθοδολογίας μέτρησης ικανοποίησης Πελατών
 • C. Κατηγορία Governance (Εταιρική Διακυβέρνηση) κριτηρίων
  • 1) Ύπαρξη πολιτικής εταιρικής διακυβέρνησης,
  • 2) Ύπαρξη πολιτικής ασφάλειας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων,

Σε περίπτωση που δεν δύναται να επιβεβαιωθεί η εκπλήρωση των ανωτέρω κριτηρίων κατά τη λήξη του χρονικού διαστήματος, κατά μέγιστο τριάντα έξι (36) μήνες από την 1η εκταμίευση, καθώς και σε περίπτωση που ο Τελικός Αποδέκτης δεν υποβάλει αίτημα Επιχορήγησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, αποστέλλεται από το Πιστωτικό Ίδρυμα Αίτημα Επιχορήγησης με μηδενικό ποσό Επιχορήγησης, δεν καταβάλλεται το ποσό της Επιχορήγησης και η οφειλή εξακολουθεί να αποπληρώνεται από το Τελικό Αποδέκτη, διατηρώντας την ωφέλεια της

Αρχεία Προγράμματος


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων μας εδώ.

Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Κλείνω ραντεβού εδώ →

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.

Σχετικά Έγγραφα

Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας Ταμείο Εγγυοδοσίας Καινοτομίας Μέγεθος αρχείου: 252 KB