Λογαριασμοί Προθεσμιών

Λογαριασμός Προθεσμίας Ιδιώτες

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου προσφέρει ευέλικτες προνομιακές προθεσμιακές καταθέσεις σε όλα τα μέλη της.

Αφορά:

 • Όλα τα υπάρχοντα μέλη της Τράπεζας (Φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ οποιασδήποτε μορφής, Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις).
 • Νέα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι θα αγοράσουν με την έναρξη του προϊόντος αριθμό συνεταιριστικών μερίδων.
 • Νέα ή υφιστάμενα Κεφάλαια.

Γιατί να αποκτήσω προθεσμιακό λογαριασμό στη Συνεταιρική Τράπεζα Ηπείρου;

 • Αυτόματη μεταφορά κεφαλαίου και τόκων στο συνδεδεμένο λογαριασμό κατά τη λήξη.
 • Εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.
 • Δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής εξόφλησης με ενημέρωση προς την Τράπεζα εντός 2 ημερών.
 • Μηδενικά διαχειριστικά έξοδα.
 • Χωρίς επιβάρυνση πρόωρης ανάληψης.
 • Φόρος των τόκων καταθέσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας (σήμερα 15%).
 • Ετησιοποιημένο μικτό για όλη τη διάρκεια της Κατάθεσης (365/365d) (για ποσά από €20.000 μέχρι και €100.000).
 • Ετησιοποιημένο μικτό για όλη τη διάρκεια της Κατάθεσης (365/365d) (για ποσά μεγαλύτερα από €120.000).

Ήπειρος Απόδοση 24

Δικαιούχοι: Φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ οποιασδήποτε μορφής , Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι είναι μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.

Ελάχιστο ποσό κατάθεσης: Για υφιστάμενα και νέα κεφάλαια Ευρώ 30.000 και άνω.

Διάρκεια: 24 μήνες.

Περίοδος εκτοκισμού: Τριμηνιαία, αρχής γενομένης από την ημερομηνία έναρξης της Διάρκειας προθεσμιακής κατάθεσης.

Συνδεδεμένος  Λογαριασμός: Λογαριασμός πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου, τρεχούμενος) όπου μεταφέρονται κατά τη λήξη το κεφάλαιο και οι τόκοι.

Παροχές – Διευκολύνσεις – Δυνατότητες: Στη συγκεκριμένη προθεσμιακή κατάθεση ισχύουν οι πιο κάτω παροχές, διευκολύνσεις ή δυνατότητες:

 • Αυτόματη μεταφορά κεφαλαίου και τόκων στον συνδεδεμένο λογαριασμό
 • Εξυπηρέτηση σε οπουδήποτε κατάστημα της Τράπεζας
 • Ανάληψη των τόκων κάθε τρίμηνο

Επιτόκιο: Προοδευτικά αυξανόμενο επιτόκιο ως εξής:

Περίοδος εκτοκισμού Επιτόκιο
1η: 1,50%
2η: 1,85%
3η: 2,10%
4η: 2,35%
5η: 2,60%
6η: 2,85%
7η: 3,35%
8η: 3,50%
Μεσοσταθμικό επιτόκιο 2,51%

Επιβαρύνσεις: Μηδενικά έξοδα διαχείρισης.

Ποινή πρόωρης ανάληψης: Σύμφωνα με το ισχύον τιμολόγιο της Τράπεζας.

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια καταθέσεων.