Λογαριασμοί Προθεσμιών

Λογαριασμός Προθεσμίας Ιδιώτες

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου προσφέρει ευέλικτες προνομιακές προθεσμιακές καταθέσεις σε όλα τα μέλη της.

Αφορά:

 • Όλα τα υπάρχοντα μέλη της Τράπεζας (Φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ οποιασδήποτε μορφής, Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις).
 • Νέα μέλη, υπό την προϋπόθεση ότι θα αγοράσουν με την έναρξη του προϊόντος αριθμό συνεταιριστικών μερίδων.
 • Νέα ή υφιστάμενα Κεφάλαια.

Γιατί να αποκτήσω προθεσμιακό λογαριασμό στη Συνεταιρική Τράπεζα Ηπείρου;

 • Αυτόματη μεταφορά κεφαλαίου και τόκων στο συνδεδεμένο λογαριασμό κατά τη λήξη.
 • Εξυπηρέτηση σε οποιοδήποτε Κατάστημα της Τράπεζας.
 • Δυνατότητα πρόωρης, μερικής ή ολικής εξόφλησης με ενημέρωση προς την Τράπεζα εντός 2 ημερών.
 • Μηδενικά διαχειριστικά έξοδα.
 • Χωρίς επιβάρυνση πρόωρης ανάληψης.
 • Φόρος των τόκων καταθέσεων βάσει της κείμενης νομοθεσίας (σήμερα 15%).
 • Ετησιοποιημένο μικτό για όλη τη διάρκεια της Κατάθεσης (365/365d) (για ποσά από €20.000 μέχρι και €100.000).
 • Ετησιοποιημένο μικτό για όλη τη διάρκεια της Κατάθεσης (365/365d) (για ποσά μεγαλύτερα από €120.000).

Πατήστε Εδώ για να δείτε τα ισχύοντα επιτόκια καταθέσεων.