Οργανωτική Δομή & Οργανόγραμμα

Η απλοποιημένη σχηματική απεικόνιση της οργανωτικής διάρθρωσης, των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών της Τράπεζας απεικονίζεται στο Οργανόγραμμα.

Το Οργανόγραμμα περιλαμβάνει τις οργανωτικές δομές /μονάδες της Τράπεζας με ευκρινείς, διαφανείς και συνεπείς γραμμές ευθύνης περιγράφοντας:

  • τη θέση κάθε οργανωτικής δομής και μονάδας μέσα στον οργανισμό.
  • τις βασικές ιεραρχικές σχέσεις και τη γραμμή επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων οργανωτικών δομών/μονάδων.

Το οργανόγραμμα ακολουθείται από  αποτελεσματικές και αναλυτικές διαδικασίες  διεξαγωγής των εργασιών της Τράπεζας και επαρκών μηχανισμών ελέγχου, πάντα με στόχο τον εντοπισμό, τη διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά των κινδύνων, στους οποίους αναλαμβάνει ή ενδέχεται να αναλάβει η Τράπεζα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανάπτυξη και διάχυση ενιαίας επιχειρηματικής αντίληψης και διασφαλίζεται:

  • Ο διαχωρισμός μεταξύ των αρμοδιοτήτων διαπραγμάτευσης, διακανονισμού και λογιστικοποίησης των συναλλαγών,
  • Η ανεξαρτησία μεταξύ δραστηριοτήτων ανάληψης κινδύνων και των λειτουργιών ελέγχου,
  • Ο διαχωρισμός των αρμοδιοτήτων που αφορούν τη φύλαξη των περιουσιακών στοιχείων της Τράπεζας ή των πελατών της από τις αμέσως προηγούμενες αρμοδιότητες,
  • Η ανεξαρτησία των οργάνων ελέγχου από τις ελεγχόμενες δραστηριότητες.

Αποφεύγονται περιπτώσεις ασυμβίβαστων ρόλων, συγκρουόμενων αρμοδιοτήτων, σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μελών του ΔΣ, της Διοίκησης και των στελεχών, αλλά και μεταξύ αυτών, της Τράπεζας και των συναλλασσόμενων με αυτή, καθώς και αθέμιτης χρήσης εμπιστευτικών πληροφοριών ή περιουσιακών στοιχείων.

Η Τράπεζα διοικείται, σύμφωνα με το Καταστατικό της, από μικτό Διοικητικό Συμβούλιο μη εκτελεστικών μελών, ανεξάρτητων μελών που έχουν την ευθύνη του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και εκτελεστικών μελών που διευθύνουν την επιχειρηματική δραστηριότητά της.

Η διάκριση μεταξύ των καθηκόντων της διοικητικής (εκτελεστικής) λειτουργίας και της εποπτικής (μη εκτελεστικής) λειτουργίας εξειδικεύεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΔΣ.

Το ΔΣ έχει την τελική και γενική ευθύνη της Τράπεζας και ορίζει, επιβλέπει και λογοδοτεί για την υλοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησής της που διασφαλίζουν την αποτελεσματική και συνετή διοίκηση της, περιλαμβανομένου του διαχωρισμού αρμοδιοτήτων στον οργανισμό και την πρόληψη αντικρουόμενων συμφερόντων.

Η υπηρεσιακή δομή της Τράπεζας αποτελείται από τις διευθύνσεις/υπηρεσίες του Οργανογράμματος που αναλαμβάνουν την υλοποίηση και παρακολούθηση των εγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων - ποσοτικών και ποιοτικών - και προγραμμάτων δράσης της Τράπεζας.

Οι επικεφαλής των Κεντρικών Διευθύνσεων/Υπηρεσιών έχουν τον έλεγχο επίτευξης των στόχων, καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί από τη Διοίκηση, με κατάλληλο συντονισμό και διαχείριση των ανθρώπινων και λοιπών πόρων που διαθέτουν, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των Διευθύνσεων/Υπηρεσιών τους.