Εταιρικές Αξίες & Βασικές Αρχές

Οι αρχές της  διαφάνειας και της παροχής ορθής πληροφόρησης αποτελούν τους πυλώνες ύπαρξης και λειτουργίας της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου.

Αναλυτική πληροφόρηση δημοσιοποιείται χωρίς καθυστέρηση,  όπως και  γεγονότα που αφορούν την περιουσιακή και οικονομική κατάστασή της ή τη γενική πορεία της. Κατά την παροχή πληροφοριών προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (stake holders), τηρείται η αρχή της έγκαιρης, σύμμετρης και ισότιμης ενημέρωσης χρησιμοποιώντας πρόσφορα μέσα επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτύου.

Παράλληλα, έχει θεσπιστεί και τηρείται  Πολιτική Διαφάνειας Συναλλαγών για την προστασία των συναλλασσόμενων, όπως και Κανονισμός Συναλλαγών με Πρόσωπα που έχουν Ειδική Σχέση με την Τράπεζα. Οι κάθε είδους συναλλαγές της Τράπεζας για τις κάθε μορφής πιστοδοτήσεις που λαμβάνουν τα εν λόγω πρόσωπα και τις συμμετοχές που αποκτούν, συνάπτονται κατόπιν απόφασης του εκάστοτε αρμοδίου οργάνου της Τράπεζας και ρυθμίζονται από ειδικούς όρους και διαδικασίες. Ως γενική αρχή, οι όροι των σχετικών πιστοδοτήσεων προς τα πρόσωπα που έχουν ειδική σχέση µε την Τράπεζα δεν αποκλίνουν από τους όρους που εφαρμόζονται σε ανάλογες κατηγορίες λοιπών χρηματοδοτήσεων.

Η προβολή των παρεχόμενων από την Τράπεζα προϊόντων και υπηρεσιών, ανεξάρτητα από το μέσο προώθησης και πληροφόρησης που χρησιμοποιείται, είναι αληθής, προσδιορίζεται με σαφή και κατανοητό τρόπο το προτεινόμενο προϊόν, δεν περιλαμβάνει ανακριβείς ή παραπλανητικές δηλώσεις, δεν το προβάλει υπερβολικά ούτε προσπαθεί να αποκρύψει τα χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών και δεν εκμεταλλεύεται την άγνοια, την απειρία ή τους φόβους του κοινού.

Παράλληλα, εξετάζει και διευθετεί τυχόν παράπονα ή καταγγελίες συναλλασσόμενων στο ανώτατο δυνατό διοικητικό επίπεδο έχοντας εκχωρήσει την αρμοδιότητα αυτή στην Επιτροπή Παραπόνων που λειτουργεί με συγκεκριμένα πρότυπα διαδικασιών.

Η Τράπεζα έχει αναπτύξει, εφαρμόζει, τηρεί και προάγει υψηλά δεοντολογικά και επαγγελματικά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα χαρακτηριστικά της. Διασφαλίζει την εφαρμογή των εν λόγω προτύπων (απαγόρευση κοινοποίησης εμπιστευτικών πληροφοριών, τήρηση επαγγελματικού απορρήτου, απαγόρευση ενεργειών νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, υποχρέωση πίστης, επιμέλειας, συνεργασίας, σεβασμού και υπευθυνότητας), βάσει εγκεκριμένου Κώδικα Ηθικής Συμπεριφοράς & Δεοντολογίας, και επιβλέπει την τήρηση των προτύπων αυτών από το σύνολο του προσωπικού και από τα μέλη του ΔΣ.

Σημαντική θέση στις εγκεκριμένες πολιτικές της Τράπεζας καταλαμβάνει η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των υποκειμένων που έχει στην κατοχή της. Στην κατεύθυνση αυτή συμμορφώνεται απόλυτα στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων – ΓΚΠΔ (GDPR) της ΕΕ, διευρύνοντας την προστασία υποκειμένων των δεδομένων και των δικαιωμάτων τους έχοντας αναπτύξει και εφαρμόζοντας απόλυτα την Πολιτική για την Ιδιωτικότητα και την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων των φυσικών προσώπων πελατών της, που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες του οργανισμού.

Η Διοίκηση εξασφαλίζει την πλήρη συμμόρφωση καθώς και τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου προστασίας των προσωπικών δεδομένων που η Τράπεζα έχει στην κατοχή της, έχοντας θεσπίσει την ανεξάρτητη θέση του Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO). Οι κίνδυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων καταγράφονται και αντιμετωπίζονται σε διάφορα επίπεδα και στο πλαίσιο όλων των λειτουργικών διαδικασιών της Τράπεζας.

Στο πλαίσιο των οργανωτικών και διοικητικών ρυθμίσεων έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα, ώστε να αποφεύγεται το ενδεχόμενο συγκρούσεων συμφερόντων που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις σχέσεις όλων των ενδιαφερομένων μερών. Έχουν ληφθεί μέτρα για τον περιορισμό ή την πρόληψη πραγματικών και δυνητικών συγκρούσεων μεταξύ των συμφερόντων της Τράπεζας και των ιδιωτικών συμφερόντων του προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των μελών του ΔΣ, που θα μπορούσαν να επηρεάσουν δυσμενώς την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους.

Το Δ.Σ. της Τράπεζας έχει θεσπίσει και διατηρεί κατάλληλες Πολιτικές και διαδικασίες Εσωτερικής Προειδοποίησης για την αναφορά δυνητικών ή πραγματικών παραβάσεων των κανονιστικών ή των εσωτερικών απαιτήσεων από το προσωπικό ή των ρυθμίσεων εσωτερικής διακυβέρνησης μέσω ειδικού προς τον σκοπό αυτό, ανεξάρτητου και αυτόνομου διαύλου. Τα μέλη του προσωπικού που αναφέρουν παραβάσεις δεν υποχρεούνται να προσκομίζουν σχετικά αποδεικτικά στοιχεία, ωστόσο, πρέπει να διαθέτουν επαρκές επίπεδο βεβαιότητας το οποίο αιτιολογεί επαρκώς την έναρξη σχετικής έρευνας.

Συμπληρωματικά των ανωτέρω, στις βασικές αξίες και στους άξονες διάρθρωσης των λειτουργιών της Τράπεζας συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες πολιτικές:

  • η υιοθέτηση της αρχής άμεσης ή έμμεσης εμπλοκής δύο τουλάχιστον λειτουργών της (4 eyes principle) για κάθε δραστηριότητα ή ελεγκτική λειτουργία
  • η υποχρεωτική συμμετοχή των μονάδων Εσωτερικής Επιθεώρησης, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης, στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και διαδικασιών για την εκτίμηση της συμβατότητάς τους με τους ισχύοντες κανόνες και τους κινδύνους που ενδεχομένως προκύψουν,
  • η θέσπιση συγκεκριμένων και αναλυτικών προϋποθέσεων και διαδικασιών για τη φυσική και ηλεκτρονική πρόσβαση του προσωπικού της Τράπεζας σε περιουσιακά και λογιστικά στοιχεία, με σκοπό την ελαχιστοποίηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και την μείωση των κινδύνων από τυχόν λάθη και απάτες. Με τον τρόπο αυτό προστατεύονται εμπιστευτικές πληροφορίες και δημιουργούνται «στεγανά» στην απρόσκοπτη ροή των πληροφοριών, χωρίς να κωλύεται η εύρυθμη λειτουργία της Τράπεζας,με τη σταθερή και θεμελιακή αρχή ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της Τράπεζας.

Mε βασικό προσανατολισμό την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δίνεται βαρύτητα στην ύπαρξη των κατάλληλων υποδομών και διαδικασιών διαχείρισης και εκπαίδευσης των ανθρώπινων πόρων που διαθέτει, ούτως ώστε η στελέχωση κάθε θέσης να γίνεται από πρόσωπα που διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες.

Η σωστή ενημέρωση και κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η παροχή κατάλληλων υποδομών συμβάλει στη διαμόρφωση ενιαίας κουλτούρας που προάγει την ειλικρινή επικοινωνία, το ομαδικό πνεύμα, την ευελιξία και τη δημιουργικότητα.

Έμφαση δίδεται στη διαμόρφωση του ύψους των αμοιβών των στελεχών της Τράπεζας και ιδίως όσων δραστηριοποιούνται στη διάθεση των προϊόντων και υπηρεσιών, με συνεπή συνεκτίμηση της αρχής αποφυγής της παροχής κίνητρων για την ανάληψη υπερβολικών κινδύνων ή τον προσπορισμό βραχυπρόθεσμου οφέλους εις βάρος των συμφερόντων της Τράπεζας, των εταίρων-μελών και των πελατών της, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Πολιτική αποδοχών.

Η αποτελεσματική επικοινωνία αποτελεί το μέσο με το οποίο ενοποιείται η οργανωμένη δραστηριότητα της Τράπεζας, εισέρχονται πληροφορίες ζωτικής σημασίας για αυτή και προωθούνται οι όποιες απαραίτητες αλλαγές, ενισχύοντας την ορθή εσωτερική διακυβέρνησή της.

Στο πλαίσιο εφαρμογής ενιαίας -οριζόντιας και κάθετης- επικοινωνίας στην ημερήσια διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του Οργανισμού, εφαρμόζεται συγκεκριμένος τρόπος για τη διάχυση των απαραίτητων πληροφοριών, την εισαγωγή διαδικασιών/πολιτικών και την έκδοση οδηγιών προς το σύνολό του προσωπικού μέσω Εγκυκλίων ή/και Σημειωμάτων.

Σχετικά Έγγραφα

Υποβολή επώνυμων και ανώνυμων αναφορών & καταγγελιών Υποβολή επώνυμων και ανώνυμων αναφορών & καταγγελιών Μέγεθος αρχείου: 145 KB