Πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ οίκον ΙΙ

Αξιοποιείστε τις παροχές και τους ευνοϊκούς όρους του Προγράμματος και υποβάλετε αίτηση για ένταξη στο νέο κύκλο του «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Επωφεληθείτε τα κίνητρα που παρέχονται για να κάνετε σημαντικές παρεμβάσεις στην κατοικία σας και να βελτιώσετε την ενεργειακή της απόδοση.

Το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, έχει σχεδιαστεί με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών και απευθύνεται σε ιδιοκτήτες, των οποίων η κύρια κατοικία ανήκει σε χαμηλή ενεργειακή κατηγορία.

Συμμετέχοντας στο πρόγραμμα, επωφελείστε από:

Επιχορήγηση κεφαλαίου έως και 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού. 100% επιδότηση τόκων Κάλυψη δαπάνης ενεργειακού επιθεωρητή, δυνητικά μελετών και συμβούλου έργου.

Βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται ώστε να ενταχθεί μια κατοικία στο Πρόγραμμα:

 • Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Υφίσταται νόμιμα, δηλαδή έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια ή υπάρχει άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
 • Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017, σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.
 • Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

Παρακάτω οι χρηματοδοτούμενες κατηγορίες εργασιών που μπορείτε να επιλέξετε για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας:

 • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
 • Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης.
 • Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου (συμπεριλαμβανομένου του δώματος/ στέγης και της πιλοτής).
 • Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης/ ψύξης και παροχής ζεστού νερού.

Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός

Μέχρι του ποσού των €25.000, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανάλογα με την κατηγορία ένταξής σας στο πρόγραμμα.

Αναλυτικές λεπτομέρειες

Τα δάνεια είναι συγχρηματοδοτούμενα σε αναλογία κεφαλαίων 1:2 (ΕΤΕΑΝ Α.Ε./Τράπεζα). Το μέρος των κεφαλαίων που παρέχεται από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. είναι άτοκο και απαλλάσσεται από την εισφορά του Ν. 128/75. Το επιτόκιο των κεφαλαίων που παρέχονται από την Τράπεζα επιδοτείται κατά 100% από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Η εισφορά του Ν. 128/75 διαμορφώνεται σε 0,08% και καταβάλλεται από τον Ωφελούμενο.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει οποιοσδήποτε καλύπτει αυτές τις προϋποθέσεις:

 • Διατηρεί δικαίωμα κυριότητας* (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
 • Πληροί τα εισοδηματικά κριτήρια των παρακάτω κατηγοριών:
Κατηγορία Ατομικό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Οικογενειακό «Εισόδημα επιβολής εισφοράς αλληλεγγύης» Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης Αύξηση Επιχορήγησης ανά εξαρτώμενο τέκνο Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης
1 Έως 10.000 Έως 20.000 60% 5% 70%
2 > 10.000 έως 15.000 > 20.000 έως 25.000 50% 5% 70%
3 > 15.000 έως 20.000 > 25.000 έως 30.000 40% 5% 70%
4 > 20.000 έως 25.000 > 30.000 έως 35.000 35% 5% 70%
5 > 25.000 έως 30.000 > 35.000 έως 40.000 30% 5% 50%
6 > 30.000 έως 35.000 > 40.000 έως 45.000 25% 5% 50%
7 > 35.000 έως 40.000 > 45.000 έως 50.000 0% 0% 0%

* Στην περίπτωση που η επιλέξιμη κατοικία είναι ενοικιαζόμενη, τότε δικαίωμα συμμετοχής έχει μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής του ακινήτου, δηλαδή ο ιδιοκτήτης και αυτός που έχει την επικαρπία.

Σ.Σ. Η κυριότητα είναι κατά κύριο λόγο πλήρης, επιτρέπεται δηλαδή πλήρως στον κύριο η χρήση και η κάρπωση του πράγματος, εν προκειμένω της κατοικίας. Κάποιες φορές όμως η κυριότητα στερείται (αποψιλώνεται) των στοιχείων αυτών και περιορίζεται στην εξουσία του κυρίου να διαθέσει το πράγμα (εξουσία διάθεσης). Στις περιπτώσεις αυτές, η κυριότητα λέγεται "ψιλή" και το δικαίωμα χρήσης και κάρπωσης της κατοικίας (του πράγματος δηλαδή), ονομάζεται επικαρπία.

Ως εισόδημα λαμβάνεται το «εισόδημα επιβολής εισφοράς» του τμήματος Γ2 «Εκκ. Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης» του Εκκαθαριστικού Σημειώματος Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων ανά αίτηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα €250/ τ.μ, με μέγιστο κόστος τις €25.000, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Παρέχεται η δυνατότητα συνδυασμού επιχορήγησης, δανεισμού ή/και ιδίων κεφαλαίων προκειμένου να καλυφθεί το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων.

Χαρακτηριστικά Δανείου

Ποσό δανείου

Μέχρι του ποσού των €25.000, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., ανάλογα με την κατηγορία ένταξής σας στο πρόγραμμα.

Επιτόκιο

Το επιτόκιο είναι σταθερό για όλη τη διάρκεια του δανείου και διαμορφώνεται στο 4%.

Σημειώσεις:

 • Για όλες τις κατηγορίες κινήτρων, το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως για όλη τη διάρκεια του δανείου εκτός της εισφοράς του Ν.128/75.
 • Η εισφορά σήμερα ανέρχεται στο 0,12% επί του ποσού του δανείου, και αφορά μόνο το ποσό που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, δηλαδή στο 0,08%.

Διάρκεια

Η μέγιστη διάρκεια του δανείου ανέρχεται σε 4, 5 ή 6 έτη με καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας τόκων την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Εκταμίευση

Για τους ωφελούμενους υπάρχει η δυνατότητα επιλογής εφάπαξ ή σταδιακής εκταμίευσης (προκαταβολή), με απευθείας πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό των προμηθευτών/αναδόχων:

 • Εφάπαξ – Τα ποσά του δανείου, της επιχορήγησης και των υπολοίπων ωφελημάτων του προγράμματος εκταμιεύονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και των άλλων αναγκαίων δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).
 • Σταδιακά σε 2 εκταμιεύσεις
  • 1η εκταμίευση: Προκαταβολή. Αντιστοιχεί στο 70% του ύψους του δανείου.
  • 2η εκταμίευση: Σταδιακά. Αφορά το υπόλοιπο ποσό του δανείου, την επιχορήγηση και τα ωφελήματα που αποδίδονται με την ολοκλήρωση του ελέγχου των τιμολογίων επί πιστώσει και των υπολοίπων αναγκαίων δικαιολογητικών από τον Δικαιούχο του προγράμματος (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).

Αποπληρωμή

Το δάνειο αποπληρώνεται με μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις.

Σε περίπτωση προκαταβολής, ο τόκος καταβάλλεται εξ ολοκλήρου. Στη συνέχεια, με την ολοκλήρωση του έργου - και εφόσον κριθεί ότι επιτεύχθηκε ο ενεργειακός στόχος και ο αιτών δικαιούται τα ωφελήματα του προγράμματος - ο τόκος επιστρέφεται στο λογαριασμό του και το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως. Σε περίπτωση εφάπαξ εκταμίευσης, το επιτόκιο επιδοτείται πλήρως από την αρχή για όλη τη διάρκεια του δανείου εκτός της εισφοράς του Ν.128/75 που αναλογεί στα κεφάλαια της Τράπεζας, δηλαδή 0,08%, η οποία βαρύνει τον τελικό ωφελούμενο.

Η πληρωμή των δόσεων πραγματοποιείται αυτόματα από συνδεδεμένο καταθετικό λογαριασμό.

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης

Ολική ή μερική, χωρίς καμία επιβάρυνση.

Εξασφάλιση

Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Έξοδα

Χωρίς έξοδα δανείου

Στην περίπτωση που ο προμηθευτής/ανάδοχος συνεργάζεται με διαφορετικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, ο ωφελούμενος θα επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής εμβάσματος, σύμφωνα με το Τιμολόγιο της Τράπεζας.

Κύρια Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα

 • Ηλεκτρονική υποβολής αίτησης στην επίσημη διαδικτυακή πύλη του Προγράμματος https://exoikonomisi.ypen.gr – καταχώρηση οικονομικών στοιχείων ενδιαφερόμενου και στοιχείων ακινήτου.
 • Καταχώρηση στοιχείων εισοδήματος και ακινήτου στο Πληροφοριακό Σύστημα του Προγράμματος, έλεγχος κατ’ αρχήν επιλεξιμότητας και επιλογή Τράπεζας συνεργασίας.
 • Πρώτη Ενεργειακή Επιθεώρηση, καταχώρηση στοιχείων ακινήτου & έλεγχος από το Πληροφοριακό Σύστημα.
 • Συμπλήρωση απαιτητών πεδίων αίτησης δανείου & ανάρτηση δικαιολογητικών οικονομικής προέγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου).
 • Αξιολόγηση αίτησης δανείου και λήψη οικονομικής προέγκρισης (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου).
 • Έκδοση Απόφασης Υπαγωγής στο Πρόγραμμα από τον Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) και αποδοχή της στο Πληροφοριακό Σύστημα.
 • Υπογραφή δανειακής σύμβασης στην Τράπεζα.
 • Επιλογή εκταμίευσης προκαταβολής (εφόσον έχει επιλεγεί χορήγηση δανείου) ή εφάπαξ εκταμίευσης στο Πληροφοριακό Σύστημα.
 • Εκταμίευση προκαταβολής (εφόσον έχει επιλεγεί στο Πληροφοριακό Σύστημα) και πληρωμή προμηθευτών/αναδόχων.
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων & διενέργεια 2ης Ενεργειακής επιθεώρησης.
 • Επισύναψη παραστατικών δαπανών & λοιπών δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα & έλεγχος φακέλου από τον Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.)
 • Έγκριση έργου από τον Δικαιούχο (ΕΤΕΑΝ Α.Ε.) και ολική εκταμίευση δανείου (εφόσον έχει επιλεγεί η χορήγησή του)/επιχορήγησης/ ωφελημάτων & εξόφληση προμηθευτών.

Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα “Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον II”, καλώντας στη γραμμή τηλεφωνικής εξυπηρέτησης 26510-59000.