Ενημέρωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων – GDPR

Ενημέρωση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη σχετική ελληνική νομοθεσία

Από την 25.5.2018 εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, γνωστός και ως ΓΚΠΔ, με τον οποίον ενισχύεται το πλαίσιο της προστασίας των υποκειμένων των δεδομένων όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου (στο εξής: Τράπεζα Ηπείρου) με σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα των πελατών της συμμορφώνεται και με τον ΓΚΠΔ στο πλαίσιο της δραστηριότητας και του σκοπού της και λαμβάνει τα προβλεπόμενα και διαθέσιμα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική τους προστασία κατά τα προβλεπόμενα στο ΓΚΠΔ και στην ελληνική νομοθεσία κατ΄ επέκταση.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Στοιχεία επικοινωνίας

Η Τράπεζα Ηπείρου είναι υπεύθυνος επεξεργασίας με τα εξής στοιχεία επικοινωνίας:
Διεύθυνση Έδρας: Πατριάρχου Ιωακείμ 6 & Καραπάνου, Ιωάννινα
Τηλέφωνο: +302651 0 59000
E – mail : info@epirusbank.gr

2. Ποια προσωπικά δεδομένα μου δεδομένα συλλέγονται και πως;

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα Ηπείρου είναι μόνο αυτά που είναι απαραίτητα κάθε φορά για συγκεκριμένο και σαφώς ορισμένο σκοπό και την συγκεκριμένη νομική βάση.

Σκοπός είναι η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, η ενημέρωσή σας για νέα προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας, η εξατομικευμένη εξυπηρέτησή σας, η εξυπηρέτηση των τραπεζικών σας συναλλαγών με την Τράπεζα Ηπείρου την οποία εσείς ως πελάτες έχετε επιλέξει για τις συναλλαγές σας.

Στο πλαίσιο αυτό, η επεξεργασία αφορά τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε στην Τράπεζα Ηπείρου, όταν επισκέπτεστε κάποιο κατάστημά μας ή σε πραγματικό διαδραστικό χρόνο όταν χρησιμοποιείτε τους επίσημους διαδικτυακούς μας τόπους, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας ή αλληλεπιδράτε μαζί μας, για παράδειγμα, δημιουργώντας έναν λογαριασμό στο e-banking ή επικοινωνώντας μαζί μας ή κάνοντας αίτηση για ένα προϊόν της τράπεζας (π.χ. δάνειο) το οποίο εσείς επιλέγετε.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε περιλαμβάνουν στοιχεία ανάλογα με τον τρόπο αλληλεπίδρασης με την Τράπεζα Ηπείρου, για παράδειγμα επίσκεψη σε κατάστημά μας, επίσκεψη ιστοτόπου μας ή τις υπηρεσίες που χρησιμοποιείτε μέσω e-banking, που είναι απολύτως απαραίτητα για κάθε συναλλακτική ή συμβατική σχέση σας με την τράπεζά μας, όπως:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης και δημογραφικά όπως ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, ΑΔΤ, Αρ. διαβατηρίου, εθνικότητα, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, οικογενειακή κατάσταση.
 • Δεδομένα επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση, σταθερά και κινητά τηλέφωνα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

Επιπλέον συλλέγονται και τα εξής δεδομένα το είδος και το πλήθος αυτών όμως εξαρτάται από το είδος της κατά περίπτωση σχέσης και το προσφερόμενο ή παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία:

 • Δεδομένα για την οικονομική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση, όπως Ε1 και Ε9, εκκαθαριστικά σημειώματα, επάγγελμα, αποδοχές, περιουσιακή κατάσταση, εξαρτώμενα μέλη.
 • Δεδομένα από τη λειτουργία της σύμβασης ή των συμβάσεων του πελάτη με την τράπεζα και τη χρήση των προϊόντων που έχει επιλέξει και του έχουν χορηγηθεί.
 • Δεδομένα από τη διενέργεια πράξεων πληρωμών και των παροχή υπηρεσιών πληρωμών.
 • Δεδομένα που αφορούν σε αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας και συναλλακτικής συμπεριφοράς του πελάτη, τα οποία παρέχονται από συσκευές ή εφαρμογές που χρησιμοποιεί, όπως διεύθυνση διαδικτυακού τόπου ή άλλα δεδομένα που παρέχονται μέσω των συσκευών που χρησιμοποιεί ο πελάτης ως στοιχεία αναγνώρισης θέσης, καθώς και δεδομένα πλοήγησης στο διαδίκτυο (cookies), τα οποία μόνα τους ή συνδυαστικά με μοναδικά αναγνωριστικά στοιχεία ταυτότητας, δύναται να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση και τη δημιουργία προφίλ του πελάτη.
 • Δεδομένα για τις γνώσεις και την εμπειρία του πελάτη στον επενδυτικό τομέα ή στον τομέα των ασφαλίσεων, τη χρηματοοικονομική του κατάσταση, το επίπεδο ανοχής του στον κίνδυνο και τους επενδυτικούς στόχους του.
 • Δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς (marketing analysis).
 • Δεδομένα που αφορούν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τον πελάτη οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου.
 • Δεδομένα αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων, όπως ακάλυπτες επιταγές, καταγγελίες συμβάσεων δανείων και πιστώσεων, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, αιτήσεις και αποφάσεις εξυγίανσης ή πτώχευσης.
 • Δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας, όπως οφειλές σε πιστωτικά ή/και χρηματοδοτικά ιδρύματα από δάνεια ή/και πιστώσεις.
 • Δεδομένα πιστωτικής βαθμολόγησης (credit profiling – credit scoring).

Η Τράπεζα Ηπείρου συλλέγει προσωπικά δεδομένα εκτός εσάς τους ίδιους, επιπλέον στα πλαίσια της προάσπισης των συμφερόντων της:

Α. από την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. που αφορούν σε

 • συμπεριφορά οικονομικών υποχρεώσεων που σας αφορά (ακάλυπτες επιταγές, κατασχέσεις και επιταγές προς πληρωμή, καταγγελίες συμβάσεων δανείων, αιτήσεις πτωχεύσεων ή εξυγίανσης κλπ)
 • την πιστωτικής σας αξιολόγηση
 • στοιχεία Υποθηκών-Προσημειώσεων

Β. κατά τη χρήση του λογαριασμού σας στο e-banking. Τα δεδομένα αυτά αφορούν:

 • cookies που διευκολύνουν την πρόσβαση και χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού ιστοτόπου μας.

Γ. Δεδομένα οικονομικής, περιουσιακής και οικογενειακής καταστάσεως από δημόσια προσβάσιμες πηγές Υποθηκοφυλακεία/κτηματολογικά γραφεία, ή στοιχεία που διαβιβάζονται από διάφορους εποπτικούς, δικαστικούς και δημόσιους φορείς και, επιβολή μέτρων διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου (όπως δεσμεύσεις και κατασχέσεις λογαριασμών).

Δ. Δεδομένα για τις πράξεις πληρωμών σας από εσάς τους ίδιους ή από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών κατ’ εντολή σας.

Ε. Δεδομένα καταγραφής από το σύστημα βιντεοεπιτήρησης για την προστασία των ανθρώπων και των αγαθών που βρίσκονται κάθε στιγμή στο χώρο της τράπεζας.

Σε όσες από τις παραπάνω περιπτώσεις η επεξεργασία θεμελιώνεται σε λήψη της σχετικής συγκατάθεσης η Τράπεζα Ηπείρου ακολουθεί τις προβλεπόμενες από το Νόμο διαδικασίες για τη λήψη αυτής.

3. Για ποιους σκοπούς γίνεται η επεξεργασία και πια η νομική της βάση;

Τα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, είτε με την έναρξη της συναλλακτικής σχέσης είτε και μεταγενέστερα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με τη συγκατάθεσή σας.
 • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εκπλήρωση της σύμβασης όταν ανταποκρινόμαστε σε μια αίτηση παροχής υπηρεσιών.
 • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων.
 • Επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για λόγους έννομου συμφέροντός μας.

Η Τράπεζα Ηπείρου μπορεί να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ακόλουθους σκοπούς ανά νομική βάση:

1. Με τη συγκατάθεσή σας

 • Ταυτοποίηση και επικοινωνία μαζί σας σε οποιαδήποτε συναλλαγή με την Τράπεζα Ηπείρου σε προσυμβατικό ή συμβατικό στάδιο.

2. Για την εκπλήρωση της συμβατικής υποχρέωσης σε περίπτωση σύναψης σύμβασης με την Τράπεζα ή κατά την προσυμβατική διαδικασία

 • Επικοινωνία κατά την προσυμβατική διαδικασία στα πλαίσια αιτήματος προϊόντος ή υπηρεσίας
 • Αξιολόγηση του πιστωτικού κινδύνου που καλείται η Τράπεζα να αναλάβει ή έχει ήδη αναλάβει σε περίπτωση δανείου ή πίστωσης.
 • Διαχείριση, παρακολούθηση, διεκπεραίωση και εξυπηρέτηση των συναλλαγών που προκύπτουν από την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών µας προς εσάς.
 • Εξυπηρέτηση των συναλλαγών μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών (ΑΤΜ, e-banking).

3. Για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων

 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας που επιβάλλονται από της ισχύουσα φορολογική και ασφαλιστική νομοθεσίας για τους πελάτες και το προσωπικό μας.
 • Εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την κοινοποίηση σε Δημόσιες Αρχές (Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές).
 • Πρόληψη και καταστολή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και την πρόληψη απάτης σε βάρος της Τράπεζας Ηπείρου και των πελατών της.
 • Εκτίμηση της πιστοληπτικής σας ικανότητας για την αξιολόγηση αιτημάτων σας ( πχ διακανονισμούς, ρυθμίσεις οφειλών).
 • Καταγραφή και αρχειοθέτηση όλων των συναλλακτικών εντολών που δίνουν οι πελάτες.

4. Για λόγους έννομου συμφέροντός μας

 • Προώθηση σε σας νέων προϊόντων και υπηρεσιών μας καθώς και σε νέους πελάτες όταν υπάρχει η ενδεδειγμένη συγκατάθεσή τους.
 • Ανάπτυξη και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή και των προϊόντων μας μέσα από τις συναλλακτικές σας δραστηριότητες και ενδιαφέροντα.
 • Διαχείριση των παραπόνων σας.
 • Διαχείριση κινδύνων από την αθέτηση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από χορηγητικές συμβάσεις.
 • Πρόληψη παράνομων δραστηριοτήτων.
 • Προστασία και ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής.
 • Όταν εισέρχεστε σε χώρο που λειτουργεί σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των προσωπικών μου δεδομένων;

Οι υπάλληλοι της τράπεζας οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη διαχείριση και λειτουργία της εκάστοτε σύμβασης ή συναλλακτικής σχέσης του πελάτη με την Τράπεζα Ηπείρου για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές καθώς και των σχετικών υποχρεώσεων που επιβάλλονται από τον νόμο, και οι οποίοι οφείλουν να τηρούν το νομοθετικό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένου του τραπεζικού απορρήτου.

Στο πλαίσιο αυτό, πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν και οι υπάλληλοι της Τράπεζας Ηπείρου στα πλαίσια της εκτέλεσης των καθηκόντων που τους ανέθεσε η ίδια σαν υπεύθυνος επεξεργασίας.

Η Τράπεζα Ηπείρου είναι υποχρεωμένη ή δικαιούται να κοινοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα σε διάφορους τρίτους αποδέκτες όπως:

 • Ασφαλιστικοί Φορείς, Δημόσιοι Οργανισμοί, Επιμελητήρια και Δημόσιες Επιχειρήσεις.
 • Εποπτικές, Ανεξάρτητες, Αστυνομικές, Δικαστικές, και γενικά σε Δημόσιες αρχές στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους (όπως Τράπεζα της Ελλάδος, Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού, Οικονομική Αστυνομία, Υποθηκοφυλακεία, Δικαστήρια, Εισαγγελικές Αρχές κλπ).
 • Πιστωτικά ιδρύματα, εταιρείες ή και οργανισμούς παροχής υπηρεσιών πληρωμών και επεξεργασίας πληρωμών που έχουν αδειοδοτηθεί και λειτουργούν νόμιμα (π.χ. ΔΙΑΣ, VISA, Μastercard, Τράπεζα Αττικής) στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβάσεως ή συναλλαγών.
 • ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. για τα δεδομένα που αφορούν αρχεία που τηρεί για την προστασία της πίστης και των οικονομικών συναλλαγών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λειτουργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία κατ’ εντολή της Τράπεζας Ηπείρου, οι οποίοι συμμορφώνονται με τις οδηγίες της και τον ΓΚΠΔ και την ισχύουσα νομοθεσία, που διασφαλίζεται από τις σχετικές συμβάσεις.
  • Εταιρίες προμήθειας και υποστήριξης πληροφοριακών συστημάτων.
  • Εταιρία διαχείρισης δανείων.
  • Εταιρίες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.
  • Εταιρίες φύλαξης και ασφάλειας.
  • Δικηγόροι
  • Δικαστικοί Επιμελητές
  • Μηχανικοί

υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του επαγγελματικού απορρήτου και του καθήκοντος εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας.

5. Πόσο χρόνο διατηρούνται τα δεδομένα μου;

Η Τράπεζα Ηπείρου διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για χρονικό διάστημα που καθορίζεται από ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

 • Σε περίπτωση σύναψης σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται είκοσι (20) χρόνια μετά την λήξη της σύμβασης. Εάν υπάρχουν σε εξέλιξη δικαστικές ενέργειες για τη σύμβαση αυτή, ο χρόνος διατήρησης παρατείνεται και πέραν της εικοσαετίας , μέχρι την έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης.
 • Σε περίπτωση μη καταρτίσεως συναλλακτικής σχέσεως τα προσωπικά δεδομένα θα τηρούνται για πέντε (5) χρόνια από τη σχετική αίτηση στα πλαίσια της οποίας τα προσωπικά δεδομένα συλλέχθηκαν.
 • Τα δεδομένα βιντεοπιτήρησης, τηρούνται για διάστημα έως σαράντα πέντε (45) ημερών, εκτός από τα δεδομένα συγκεκριμένων χώρων που τηρούνται για διάστημα έως ενενήντα (90) ημερών, εκτός εάν καταγραφούν περιστατικά οργανωμένης απάτης ή αμφισβήτησης συναλλαγής, οπότε τα σχετικά δεδομένα τηρούνται χωριστά για όσο χρόνο απαιτείται για τη διερεύνηση και τη δίωξη των υπευθύνων

6. Τι είναι τα cookies και γιατί τα συλλέγει η Τράπεζα Ηπείρου;

Για να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπός μας λειτουργεί σωστά, ενδέχεται μερικές φορές να τοποθετήσουμε ένα μικρό κομμάτι δεδομένων που είναι γνωστό ως cookie στον υπολογιστή ή την κινητή συσκευή σας. Ένα cookie είναι ένα αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται από έναν διακομιστή ιστού σε έναν υπολογιστή ή μια κινητή συσκευή. Το περιεχόμενο ενός cookie μπορεί να ανακτηθεί ή να διαβαστεί μόνο από το διακομιστή που δημιουργεί το cookie. Το κείμενο σε ένα cookie αποτελείται συχνά από αναγνωριστικά, ονόματα τοποθεσιών και ορισμένους αριθμούς και χαρακτήρες. Τα cookies είναι μοναδικά για τα προγράμματα περιήγησης ή τις κινητές εφαρμογές που χρησιμοποιείτε και επιτρέπουν στους ιστότοπους να αποθηκεύουν δεδομένα όπως οι προτιμήσεις σας.

H Τράπεζα Ηπείρου χρησιμοποιεί μόνο cookies περιόδου λειτουργίας, τα οποία διαγράφονται μετά από κάθε επίσκεψη.

7. Πως προστατεύονται τα δεδομένα μου;

Στην Τράπεζα Ηπείρου εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά δεδομένα που λαμβάνουμε:

 • Υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.
 • Συλλέγονται αποκλειστικά για συγκεκριμένους και νόμιμους σκοπούς.
 • Είναι επαρκή, σχετίζονται με τον σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε και περιορίζονται στα απαραίτητα.
 • Είναι ακριβή και ενημερωμένα.
 • Διατηρούνται αποκλειστικά εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και όχι περισσότερο
 • Τίθενται σε επεξεργασία με τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η απαραίτητη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά μου;

Ο πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • Το δικαίωμα πρόσβασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ενημερωθείτε από εμάς για τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε, και να έχετε πρόσβαση σε αυτά.

 • Το δικαίωμα στη διόρθωση δεδομένων

Έχετε τη δυνατότητα να απευθυνθείτε σε εμάς για να διορθώσουμε τα δεδομένα που είναι ανακριβή ή ελλιπή.

 • Το «δικαίωμα στη λήθη»

Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που διατηρούμε και σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.

 • Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα.

 • Το δικαίωμα στην εναντίωση και στον περιορισμό της επεξεργασίας

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα μπορείτε να αιτηθείτε τη διακοπή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας.

 • Το δικαίωμα άρσης συναίνεσης

Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή.

Η Τράπεζα Ηπείρου θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να απαντήσει στο αίτημα που θα υποβάλλετε χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία παρατείνεται για δύο ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Η τράπεζα θα σας ενημερώσει για την εν λόγω παράταση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, καθώς και για τους λόγους της καθυστέρησης. Εάν έχετε υποβάλει το αίτημα με ηλεκτρονικά μέσα, η ενημέρωση παρέχεται, εάν είναι δυνατόν, με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός εάν εσείς ως το υποκείμενο των δεδομένων ζητήσετε κάτι διαφορετικό.

Εφόσον η Τράπεζα ικανοποιήσει αίτημά σας α) για περιορισμό επεξεργασίας των δεδομένων σας, ή β) για άρνηση επεξεργασίας των δεδομένων σας ή γ) για διαγραφή των δεδομένων σας από τα αρχεία της Τράπεζας και εφόσον αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και εκτέλεση της σύμβασης τότε αυτό συνεπάγεται αυτοδίκαια την καταγγελία από εσάς της αντίστοιχης σύμβασης ή τη μη δυνατότητα επεξεργασίας του σχετικού σας αιτήματος.

Η Τράπεζα Ηπείρου έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί την ικανοποίηση του αιτήματός σας για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, εάν η επεξεργασία αυτή είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νόμιμων δικαιωμάτων της ή την εκπλήρωση υποχρεώσεών της.

Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση ωστόσο που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα, υπερβολικά ή επαναλαμβανόμενα, η τράπεζα δύναται είτε να επιβάλει εύλογο τέλος, ενημερώνοντάς σας σχετικά, είτε να αρνηθεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα αιτήματα.

Αίτηση για την άσκηση των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων

9. Ανάκληση της συγκατάθεσης

Έχετε το δικαίωμα επίσης να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε σε αυτή και έγινε πριν της ανάκλησής της.

10. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Εάν έχετε ερωτήσεις για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή για τα δικαιώματά σας ή ακόμη αν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@epirusbank.gr ή να απευθυνθείτε έγγραφα στην ταχυδρομική Διεύθυνση: Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων, Πατριάρχου Ιωακείμ 6 & Καραπάνου, ΤΚ 45221 Ιωάννινα, και θα απαντήσουμε σε αυτές το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από ένα μήνα.

11. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Εάν δεν επιλύσουμε το θέμα της παραβίασης των δεδομένων σας μπορείτε να το καταγγείλετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr ) η οποία είναι η αρμόδια εποπτική αρχή για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του υποκειμένου.