Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου θέλουμε να υποστηρίζουμε τη διεύρυνση του κύκλου των εργασιών σας.

Για αυτό εκδίδουμε κάθε μορφής Εγγυητικές Επιστολές, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

  • Εγγυητικές Επιστολές συμμετοχής σε διαγωνισμούς
  • Εγγυητικές Επιστολές καλής εκτέλεσης
  • Εγγυητικές Επιστολές καλής πληρωμής κ.λ.π

Εκδίδουμε Εγγυητικές Επιστολές σε ευρώ και σε συνάλλαγμα υπέρ Φυσικού ή Νομικού προσώπου στο εσωτερικό.

Με τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου απολαμβάνετε:

  • Άμεση και ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση
  • Ταχύτητα και ευελιξία
  • Καθοδήγηση και συμβουλές από έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη του τμήματος διεθνών συναλλαγών
  • Διεθνή αναγνώριση
  • Ανταγωνιστικές προμήθειες και έξοδα

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το κατάστημα της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου που σας εξυπηρετεί ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 26510-59000.