Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ

Η Tράπεζα του Τόπου μας!

Η Συνεταιριστική Τράπεζα αρχικά ιδρύθηκε και λειτούργησε στην πόλη των Ιωαννίνων με την επωνυμία «Αναπτυξιακός Πιστωτικός Συνεταιρισμός Νομού Ιωαννίνων Ο ΣΤΟΧΟΣ – ΣΥΝ.Π.Ε.» υπ’ αριθμ. ΕΣ 33048/12.12.1978 απόφαση του Νομάρχη Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 602/1914 περί συνεταιρισμών όπως αυτές ίσχυσαν μετά τις σχετικές τροποποιήσεις και συμπληρώσεις των διατάξεων του νόμου 3200/1965 περί διοικητικής αποκέντρωσης και των νόμων 5289/31 και 6070/34.

Την πρωτοβουλία για την σύσταση του Πιστωτικού Συνεταιρισμού ξεκίνησαν άνθρωποι του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με την συμμετοχή επιχειρηματιών της τοπικής μας κοινωνίας.

Η συμμετοχή του Επιμελητηρίου αλλά και του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου προσέδωσαν στο νέο Πιστωτικό Συνεταιρισμό την αναγκαία εμπιστοσύνη που αποτελεί και απαραίτητη προϋπόθεση για να αναπτυχθεί μια πρωτοβουλία ΠΙΣΤΗΣ σε τοπική κοινωνία.

Ιστορικό

Τον Νοέμβριο του 1993, με την υπ’ αριθμ. 535/5/02.11.1993 απόφαση της Επιτροπής Νομισματικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (ΦΕΚ 198/23.11.1993) μετεξελίχθηκε σε Πιστωτικό ίδρυμα των Νόμων 1667/86 και 2076/92 με τον διακριτικό τίτλο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε. Ο ΣΤΟΧΟΣ.

Με την υπ’ αρίθμ. 269/30-09-2008 απόφαση, η Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων ενέκρινε την τροποποίηση της επωνυμίας της Τράπεζας από Συνεταιριστική Τράπεζα Ιωαννίνων Συν.Π.Ε σε Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου Συν. Π. Ε. και επίσης της ενεκρίθη πρώτο κατάστημα εκτός Νομού Ιωαννίνων, απόφαση 259/02.05.08, στη διοικητική περιφέρεια της Τράπεζας (Πρέβεζα).

Η ίδρυση και η δραστηριότητα εν γένει της Συνεταιριστικής Τράπεζας τελεί σε συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ο Ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196-6/12/86) αναφέρεται στην έννοια του Αστικού Πιστωτικού Συνεταιρισμού, στις προϋποθέσεις για την ίδρυσή του, στα περιεχόμενα του καταστατικού, στα μέλη του Συνεταιρισμού, στη συνεταιριστική μερίδα, στη γενική συνέλευση, στο διοικητικό συμβούλιο και στο εποπτικό συμβούλιο, στις αρμοδιότητες και στη διαδικασία συγκρότησής τους, στα βιβλία που πρέπει να τηρεί ο Συνεταιρισμός, καθώς και στην εποπτεία των Συνεταιρισμών.

Οι διατάξεις αυτές είναι ενσωματωμένες στο καταστατικό, το οποίο στηρίζεται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο και στην εμπειρία άλλων Συνεταιρισμών της Χώρας, οι οποίοι ήδη έχουν μετεξελιχθεί σε Συνεταιριστικές Τράπεζες.

Ο Ν. 3601/2007 αναφέρεται στην ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και σε άλλες συναφείς διατάξεις. Προσδιορίζει την έννοια του Πιστωτικού Ιδρύματος, τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος, τη διαδικασία για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Πιστωτικού Ιδρύματος από την Τράπεζα της Ελλάδος, την ανάκληση άδειας Πιστωτικού Ιδρύματος, την ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις ειδικές συμμετοχές πιστωτικών ιδρυμάτων σε άλλες επιχειρήσεις, στην έννοια και έκταση αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών για την εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και σε διάφορες άλλες διατάξεις.

Η Πράξη 2258/2.11.93 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζει το πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας πιστωτικών ιδρυμάτων υπό τη μορφή πιστωτικών ιδρυμάτων να διενεργούν εργασίες που κατά τις ισχύουσες διατάξεις αποτελούν αντικείμενο δραστηριότητας των εμπορικών τραπεζών που λειτουργούν στην Ελλάδα.