Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια Επιχειρήσεις

Το Πρόγραμμα Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια δημιουργήθηκε για να παρέχει ευνοϊκούς όρους σε δάνεια επενδυτικού σκοπού προς ΜμΕ, με διετή μερική επιδότηση επιτοκίου και άτοκο το 40% του κεφαλαίου, για την υλοποίηση επενδυτικών έργων Πράσινης Μετάβασης.

Ενισχύονται επενδυτικά έργα στους τομείς της Πράσινης Κινητικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας/Ενεργειακής Αναβάθμισης και Παραγωγής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών.

Στόχος του προγράμματος είναι η διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που αναπτύσσουν επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια να υλοποιήσουν επενδυτικά έργα Πράσινης Μετάβασης με σκοπό την μείωση των εκπομπών αερίων, την προστασία του περιβάλλοντος και τη μείωση του κόστους κατανάλωσης ενέργειας.

Αφορά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα και έχουν συσταθεί έως και τον χρόνο υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στην Τράπεζα Ηπείρου.

Προϋπολογισμός

Ο αρχικός διαθέσιμος προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται στα €200εκ.. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Τραπεζικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, θα κινητοποιηθούν πρόσθετα κεφάλαια €300εκ. διαμορφώνοντας συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους έως €500εκ. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου κατανέμεται ανά Υποπρόγραμμα ως ακολούθως:

 • Υποπρόγραμμα 1: Δάνεια Πράσινης Κινητικότητας: Ύψος προϋπολογισμού €20 εκ.
 • Υποπρόγραμμα 2: Δάνεια Ενεργειακής Αναβάθμισης: Ύψος προϋπολογισμού €100 εκ.
 • Υποπρόγραμμα 3: Δάνεια για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Ύψος προϋπολογισμού €80 εκ. Το πρόγραμμα προβλέπει την επιδότηση τόκων για 2 έτη με επιπλέον κεφάλαια ύψους €18 εκ.

Σχήμα συγχρηματοδότησης

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω της Τράπεζας Ηπείρου. Επιπρόσθετα, το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει η Τράπεζα στα κεφάλαιά της (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Ανώτερο ποσό δανείου

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί από €80.000 έως €8.000.000. Διευκρινίζεται ότι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί χρηματοδότηση στο σύνολο των υποπρογραμμάτων (και σε παραπάνω από μία συνεργαζόμενη Τράπεζα) υποβάλλοντας τα ανάλογα business plan των επενδύσεων και τηρώντας αθροιστικά το ανώτατο ποσό των €8 εκ.

Διάρκεια δανείου

Η διάρκεια του δανείου μπορεί να είναι από δύο (2) έως δέκα (10) έτη με δυνατότητα λήψης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

Εξασφαλίσεις

Η Τράπεζα Ηπείρου λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Εκταμίευση Δανείου

Το δάνειο δύναται να εκταμιευθεί είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά. Η πρώτη εκταμίευση του δανείου πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 30/06/2025, ενώ οι τμηματικές εκταμιεύσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός 36 μηνών από την 1η εκταμίευση και σε κάθε περίπτωση έως την 30/6/2026, όποια ημερομηνία από τις ανωτέρω προηγείται.

Οικονομικό Πλεονέκτημα Επιχείρησης;

 • Α. Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.
 • Β. Το Ταμείο επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3% (ή αλλιώς κατά 300bps), το οποίο μειώνει σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.
 • Γ. Κάθε Πιστωτικό Ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου τουλάχιστον κατά 25 μονάδες βάσης (bps) ανά έτος από τα επιτόκια που θα εφάρμοζε σε αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις χωρίς την επιδότηση του Ταμείου.
 • Δ. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων

Το Ταμείο λειτουργεί σύμφωνα με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΕ 651/2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 17, 38β (μετά τη δημοσίευσή του), 39 και 41. Ως εκ τούτου θα πρέπει να εφαρμόζονται οι αναφερόμενες στα εν λόγω άρθρα προϋποθέσεις καθώς και οι πρόνοιες των κοινών διατάξεων του εν λόγω κανονισμού (Κεφ.Ι, άρθρα 1-9). Ειδικότερα για τα υποπρογράμματα του ταμείου προβλέπονται τα ακόλουθα:

 • Υποπρόγραμμα 1: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 17 του ΓΑΚ, οι οποίοι ελέγχονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα.
 • Υποπρόγραμμα 2: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να πληροί τους όρους του άρθρου 39 του ΓΑΚ οι οποίοι ελέγχονται από το Πιστωτικό Ίδρυμα. Επιπρόσθετα, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της ΕΕ της τροποποποίησης του ΓΑΚ σύμφωνα με την Ανακοίνωση C(2023) 1712 final και ειδικότερα τη θέση σε ισχύ του Άρ. 38b, το Υποπρόγραμμα δύναται να χρηματοδοτήσει και Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCos) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης για λογαριασμό τρίτων.
 • Υποπρόγραμμα 3: Η παροχή ενίσχυσης πρέπει να ληροί τους όρους του άρθρου 41 του ΓΑΚ, οι οποίοι ελέγχονται από την Τράπεζα.

Υποβολή αιτήματος

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος των Επιχειρήσεων, πραγματοποιείται με υποβολή αίτηση:

Για την ένταξη στο Πρόγραμμα η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

 • Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr (ttps://kyc.hdb.gr/).Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στην Τράπεζας με την προϋπόθεση ότι την έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.
 • Β) Στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://www.ependyseis.gr/, όπου αναγράφει τον μοναδικό αριθμό αίτησης από την πλατφόρμα KYC, δηλώνοντας τη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου από την οποία επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά.

Οδηγός Υποβολής Αιτήσεων στο KYC

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων μας εδώ.

Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Κλείνω ραντεβού εδώ →

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια

Σχετικά Έγγραφα

Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια Πράσινα Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια Μέγεθος αρχείου: 287 KB