Κώδικας Δεοντολογίας

Ο νέος Κώδικας Δεοντολογίας για τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων  όπως θεσπίστηκε από την ΤτΕ με την ΕΠΑΘ 392/1/2021 (πρόβλεψη στο α2 του Ν 4224/2013) προϋποθέτει ειλικρινή συνεργασία με το δανειολήπτη που αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες κι ανταλλαγή πληροφοριών για τη εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης για την αποπληρωμή των οφειλών του.

1. ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΤΕ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΣΑΣ

Αν αντιμετωπίζετε οικονομικές δυσχέρειες  ή προβλέπετε ότι η οικονομική σας κατάσταση θα χειροτερεύσει στο άμεσο μέλλον κι επιθυμείτε να ρυθμίσετε τις οφειλές σας στην Τράπεζα, μπορείτε:

Να τηλεφωνήσετε στο 2651059000 και να κλείσετε ραντεβού για να  επισκεφθείτε ένα από τα καταστήματά μας. Εξειδικευμένοι σύμβουλοι είναι στη διάθεσή σας για να σας ενημερώσουν για τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων, τα νέα οικονομικά στοιχεία που πρέπει να προσκομίσετε ,να σας προμηθεύσουν με τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσετε, να σας βοηθήσουν και να σας υποστηρίξουν στην εξεύρεση κοινά  αποδεκτής ρύθμισης της οφειλή σας.

Να κλείσετε ραντεβού για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μέσω της ιστοσελίδας μας στην ενότητα τηλε-ραντεβού.

Συνιστούμε να κλείσετε ραντεβού πριν την επίσκεψή σας στην Τράπεζα λόγω των μέτρων που ισχύουν για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα για λόγους υγείας στην επικοινωνία, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στο 2651059000 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@epirusbank.gr ή με επιστολή για τον τρόπο που μπορούμε να έλθουμε σε επαφή μαζί σας ή με το νόμιμο εκπρόσωπό σας.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Η Τράπεζα έχει προβλέψει και σας υποστηρίζει από την πρώτη ημέρα καθυστέρησης της πληρωμής σας αποστέλλοντας υπενθυμιστικό sms και προτείνοντας άμεση επικοινωνία εφόσον δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε πλέον στην πληρωμή των οφειλών σας

ΣΤΑΔΙΟ 1

Α. ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ (1-30 ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ)

Εξειδικευμένα στελέχη της Τράπεζας θα επικοινωνήσουν μαζί σαs τηλεφωνικά η ηλεκτρονικά στα τελευταία στοιχεία που έχετε δηλώσει και είναι καταχωρημένα στα αρχεία της Τράπεζας. Μπορεί επίσης να σας  αποσταλεί ενημερωτικό φυλλάδιο όπου περιγράφεται η Διαδικασία Επίλυσης των Καθυστερήσεων και οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη κοινά αποδεκτής λύσης. Η  επικοινωνία  είναι  συμβουλευτικού χαρακτήρα , με επίκεντρο τη διερεύνηση των αιτιών που ανέκυψαν και μπορεί να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις, ώστε να σας δοθεί η δυνατότητα να εξετάσετε έγκαιρα την ένταξή σας στη Δ.Ε.Κ. για διερεύνηση τυχόν εναλλακτικών λύσεων.

Β. ΓΡΑΠΤΗ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εφόσον η πληρωμή των οφειλών καθυστερεί πλέον των 30 ημερών η Τράπεζα θα σας αποστείλει με γραπτή επικοινωνία ειδοποίηση με την οποία θα σας καλεί σε ανταλλαγή πληροφόρησης και προσκόμιση των προβλεπόμενων εγγράφων   και πρόσφατων οικονομικών στοιχείων, προκειμένου ν εξευρεθεί η κοινή αποδεκτή λύση.

Η επιστολή συνοδεύεται από το ενημερωτικό φυλλάδιο από τα ειδικά έντυπα που πρέπει να συμπληρώσετε και συνοδεύονται από επίκαιρα οικονομικά στοιχεία:

Εφόσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, την «Τυποποιημένη Οικονομική Κατάσταση» (Τ.Ο.Κ.)

Α. εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο πολύ μικρή επιχείρηση, τυποποιημένο έντυπο οικονομικής πληροφόρησης και δικαιολογητικά  τα οποία ζητούνται από το για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας του νομικού προσώπου, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που το που ακολουθείται για την αξιολόγηση, λαμβάνοντας υπόψη τις κατευθυντήριες οδηγίες προληπτικής εποπτείας που έχουν θεσπιστεί από την Τράπεζα της Ελλάδος για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων

Αν δεν ανταποκριθείτε κλείνοντας ραντεβού και  προσκομίζονται τα δικαιολογητικά  μέσα στις επόμενες 15 μέρες, κινδυνεύετε να κατηγοριοποιηθείτε ως μη συνεργάσιμος δανειολήπτης με σημαντικές συνέπειες.

ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Θα ακολουθήσει η επεξεργασία των στοιχείων σας σύμφωνα με τη Διαδικασία Επίλυσης Καθυστερήσεων που ακολουθεί η Τράπεζα με αμοιβαία συνεργασία και ανταλλαγή πληροφόρηση, όπως περιγράφεται στον ΚΩΔΙΚΑ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ της ΕΠΑΘ 392/1/2021.

ΤΕΤΑΡΤΟ ΣΤΑΔΙΟ

Εφόσον συνεργαστείτε μαζί μας   θα λάβετε Πρόταση Ρύθμισης των Οφειλών σας, η οποία θα περιέχει τουλάχιστον δύο εναλλακτικές λύσεις και λύση οριστικής διευθέτησης.

Η πρόταση ρύθμισης της Τράπεζας είναι βασισμένη στα πρόσφατα οικονομικά στοιχεία σας, στην εκτίμηση της  μελλοντικής οικονομικής σας κατάστασης όπως την έχετε τεκμηριώσει αλλά και στις εποπτικές απαιτήσεις που ισχύουν για την Τράπεζα για τη ρύθμιση των οφειλών.

Μπορείτε  να αποδεχτετεί την πρόταση και να υλοποιηθεί η ρύθμιση ή εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών ή να υποβάλλετε γραπτώς την αντιπρόταση.

 Σε περίπτωση υποβολής αντιπρότασης και εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της η Τράπεζα καλείται είτε α) να συναινέσει με την αντιπρόταση ή β) να απαντήσει με «γραπτή επικοινωνία» ότι απορρίπτει και ότι παραμένει ενεργή η αρχική του πρόταση, με τη βασική σχετική τεκμηρίωση, ή γ) να υποβάλει νέα πρόταση η οποία είναι και η τελική, και να παρέχει τη συναίνεσή του στη νέα ή την αρχική πρόταση ή να δηλώσει γραπτώς ότι αρνείται να συναινέσει σε νέα πρόταση.

Εφόσον δεν έχει καταστεί δυνατή η επίτευξη ρύθμισης  εντός 15 ημερολογιακών ημερών η Τράπεζα θα σας κατηγοριοποιήσει ως μη συνεργάσιμο δανειολήπτη

 Θα ενημερωθείτε  με γραπτή επικοινωνία για την ένταξή σας στην κατηγορία των μη συνεργαζόμενων δανειοληπτών. Οι συνέπειες περιγράφονται  αναλυτικά στην επιστολή και μπορείτε να ενημερωθείτε και στην ιστοσελίδα μας.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ

Έχετε 15 ημέρες περιθώριο να υποβάλλετε ένσταση κατά της απόφασης κατηγοριοποίησής σας ως μη συνεργάσιμος δανειολήπτης. Η ένταση σας πρέπει να είναι τεκμηριωμένη.

Η Τράπεζα έχει συστήσει την προβλεπόμενη από τις διατάξεις Επιτροπή Εξέτασης των Ενστάσεων η οποία μέσα στους επόμενους δυο μήνες θα σας κοινοποιήσει γραπτώς την απόφασή της.

Εάν η ένστασή σας γίνει αποδεκτή θα πρέπει εκ νέου να επικοινωνήσετε με την Τράπεζά για  τη νέα εκτίμηση της οικονομικης σας κατάστασης και τη εξεύρεση λύσης.

Αν έχει απορριφθεί η Τράπεζα θα ξεκινήσει τις νομικές ενέργειες για την είσπραξη της οφειλής σας.

Εφόσον η κύρια κατοικία σας έχει προσημειωθεί ως εξασφάλιση του δανείου, θα λάβετε με τη γραπτή επικοινωνία ειδική ενημέρωση

ΦΟΡΕΙΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ

Η Τράπεζα υποχρεούται να διαβιβάζει στοιχεία αναφορικά με τις οφειλές στα διατραπεζικά αρχεία που τηρεί ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.

Η τράπεζα δεν συνεργάζεται με άλλες εταιρείες.

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Σας υπενθυμίζουμε ότι έχτε   τη δυνατότητα για παροχή συμβουλευτικής συνδρομής και ενημέρωσης από εξουσιοδοτημένους κρατικούς ή άλλους φορείς (Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους - http://www.keyd.gov.gr). 

Σε περίπτωση διαφωνίας δύναται η επίλυση εξωδικαστικώς μέσω του Συνηγόρου του Καταναλωτή ή οποιουδήποτε άλλου φορέα με αντικείμενο τη διαμεσολάβηση, καταχωρισμένου στο μητρώο του άρθρου 18 της ΥΑ 70330 οικ/09.07.2015 (ΦΕΚ Β’ 1421) ή στο μητρώο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών του άρθρου 7 του ν.3898/2010 (ΦΕΚ Α’ 211/16.12.2010)

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία για λύση ρύθμισης ή οριστικής διευθέτησης, ενεργοποιούνται μηχανισμοί εξωδικαστικής ή δικαστικής ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης συμφωνίας εξυγίανσης ή κήρυξης σε πτώχευση και τυχόν πλεονεκτημάτων των οποίων ο δανειολήπτης μπορεί να τύχει. Τυχόν υφιστάμενο ανεξόφλητο υπόλοιπο συνεχίζει να βαραίνει τον δανειολήπτη και εξακολουθεί να εκτοκίζεται ανεξάρτητα από την ρευστοποίηση τυχόν εμπράγματων εξασφαλίσεων ή τη δέσμευση άλλων περιουσιακών στοιχείων

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου έχει πλήρως συμμορφωθεί με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τους εφαρμοστικούς νόμους κι έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία όλων των πελατών της.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΑΣ

https://www.epirusbank.com/network

 

Σχετικά Έγγραφα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Μέγεθος αρχείου: 49 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗΣ Μέγεθος αρχείου: 45 KB
ΤΕΥΠ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΤΕΥΠ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Μέγεθος αρχείου: 68 KB
ΤΟΚ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΤΟΚ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Μέγεθος αρχείου: 81 KB
ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ ΕΝΣΤΑΣΗ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗ Μέγεθος αρχείου: 219 KB
ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ ΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΟΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΗΣ Μέγεθος αρχείου: 156 KB
ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΤΙΠΡΟΤΑΣΗΣ Μέγεθος αρχείου: 159 KB
ΤΕΥΠ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΤΕΥΠ (ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Μέγεθος αρχείου: 362 KB
ΤΟΚ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) ΤΟΚ (ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Μέγεθος αρχείου: 356 KB
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ Μέγεθος αρχείου: 322 KB
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Μέγεθος αρχείου: 354 KB
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4224/2013-ΕΠΑΘ 392/2021 ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ν.4224/2013-ΕΠΑΘ 392/2021 Μέγεθος αρχείου: 176 KB