Στην Τράπεζα Ηπείρου ασφαλίζουμε με αξιοπιστία μικρά ή μεγάλα κατασκευαστικά έργα σε κάθε μέρος της Ελλάδας.

Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε χάρις στη φερεγγυότητα και τη δυναμική που μας διακρίνει.

Στον κατασκευαστικό κλάδο ασφαλίζουμε κάθε πρωταγωνιστή της κατασκευαστικής "αλυσίδας": Από τον εργολάβο και τις κατασκευαστικές και τεχνικές επιχειρήσεις έως και κάθε είδους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς, που αναλαμβάνουν τεχνικά και οικοδομικά έργα.

Πιο συγκεκριμένα, ασφαλίζουμε φυσικά πρόσωπα που αναλαμβάνουν έργα αλλά και κτίρια κάθε χρήσης, όπως: εργοστάσια, σταθμούς παραγωγής ενέργειας, δρόμους, γέφυρες, φράγματα, συστήματα ύδρευσης / αποχέτευσης κλπ.

Διενεργούμε διεξοδική έρευνα λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τις ιδιομορφίες του εκάστοτε έργου και προσαρμόζοντας αναλόγως την ασφάλιση. Και αυτό είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα.

Με την ασφάλιση κατά παντός κινδύνου κατασκευαστή έργου, παρέχουμε ένα αξιόπιστο και πολύπλευρο "πακέτο": Μια 360ο ασφαλιστική κάλυψη και προστασία για τον ασφαλιζόμενο από τη συνένωση πολλών επιμέρους μεμονωμένων ασφαλιστικών καλύψεων, όπως: Πυρκαγιάς, σεισμού, κλοπής, ακραίων φυσικών φαινομένων και πολλών άλλων.

Παράλληλα, καλύπτουμε ζημιές τόσο στο έργο όσο και σε τρίτους από πράξεις ή παραλείψεις των υπευθύνων του έργου, καθώς και σωματικές βλάβες σε περίπτωση τραυματισμού του απασχολούμενου προσωπικού.