Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, σε συνεργασία με τη Συνεταιριστική Ασφαλιστική προσφέρει, μέσω του εκτεταμένου σε όλη την Ήπειρο δικτύου της, τα πλέον σύγχρονα, ποιοτικά και ολοκληρωμένα ασφαλιστικά προγράμματα για όλους τους κλάδους ασφάλισης.

Με το ασφαλιστήριο Γενικής Αστικής Ευθύνης έναντι τρίτων καλύπτονται οι οικονομικές υποχρεώσεις του ασφαλισμένου για πράξεις ή παραλείψεις οι οποίες προκάλεσαν σωματικές βλάβες (τραυματισμό ή θάνατο) ή ζημιά σε περιουσιακά στοιχεία τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων).