Νέα & Δελτία Τύπου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

11 Ιουνίου, 2019

← Δείτε όλα τα νέα

Πρόσκληση Σύγκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 10-6-2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μελών για τις 19-6-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 26-6-2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:30 στον ίδιο χώρο.


Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 3-7-2019, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο.


Θέματα ημερήσιας διάταξης:


1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών.
2. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2018.
3. Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2018. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2018.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2018.
5. Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.
6. Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2019. Έγκριση αυτού.
7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2019 και καθορισμός αμοιβής του.
8. α.Προσδιορισμός ορίων τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας.
β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας.
γ.Απόφαση συνέχισης ενίσχυσης των κεφαλαίων της Τράπεζας.
δ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και για τη διάρκεια ισχύος των ως άνω τιμών και τυχόν παρατάσεων της ισχύος αυτών.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες.
10. Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.
11. Τροποποίηση άρθρων του καταστατικού: Άρθρο 6 παρ. 5, (μέθοδος υπολογισμού αξίας συνεταιριστικής μερίδας), άρθρο 15 παρ. 2δ, άρθρο 15 παρ. ε εδ. β, άρθρο 16 εδ. α. άρθρο 28 εδ. β.
12. Εκλογή επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων.
13. Ανακοινώσεις
14. Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για τα με αριθμό 3, 4, 5 και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης.


Σημείωση: Το δικαίωμα της συμμετοχής στη Γ.Σ., για μέλη που έχουν άνω των 20 συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκηθεί με εξουσιοδότηση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Τράπεζας. Εξουσιοδοτήσεις διατίθενται στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα αυτής www.epirusbank.com και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Διευθυντή Καταστήματος της Τράπεζας.


Για το Δ.Σ.


Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Ο Γραμματέας Δ.Σ.


Κων/νος Ζωνίδης Παύλος Χήτας