Εταιρική Υπευθυνότητα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ

28 Ιουνίου, 2017

← Δείτε όλες τις δράσεις

Υποστήριξη και ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω του «Ταμείου Εγγυήσεων»

Υποστήριξη και ανάπτυξη κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω του «Ταμείου Εγγυήσεων»

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, από κοινού με την Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας,  την Συνεταιριστική Τράπεζας Χανίων και την Αναπτυξιακή Καρδίτσας ΑΕ προχώρησαν στην ίδρυση του μη κερδοσκοπικού φορέα με επωνυμία Αστική Εταιρεία Διασφάλισης Ποιότητας και Δικτύου Επιχειρήσεων Κοινωνικής και Μικρομεσαίας Οικονομίας (SEE GR).

Σκοπός της πρωτοβουλίας είναι η προσέλκυση και κινητοποίηση κεφαλαίων και άλλων πόρων για την υποστήριξη και ανάπτυξη των Κοινωνικών Επιχειρήσεων, καθώς και πολύ μικρών ή μικρών επιχειρήσεων, ώστε αυτές να καταστούν βιώσιμες και ικανές να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, δημιουργώντας θέσεις εργασίας και πλούτο, επιτελώντας παράλληλα κοινωνικό ή και περιβαλλοντικό έργο. To SEE GR είναι ένα από τα πιλοτικά έργα κοινωνικής χρηματοοικονομικής που στηρίζεται και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η ίδρυση του φορέα είναι το πρώτο βήμα προς την ανάπτυξη ενός «Ελληνικού Ταμείου Εγγυοδοσίας Κοινωνικών Επιχειρήσεων», το οποίο θα είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα.

Το «Ταμείο Εγγυήσεων» που έχει ως όραμα να καταστεί το κορυφαίο εργαλείο Χρηματοοικονομικής των κοινωνικών επιχειρήσεων στην  Ελλάδα, παρέχοντας στην πλήρη ανάπτυξη του ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και μη-οικονομικών υπηρεσιών στις κοινωνικές επιχειρήσεις.

Βασικά χαρακτηριστικά του Ταμείου είναι η αριστεία των προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, η διαφάνεια των διεργασιών και διαδικασιών λειτουργίας και η δέσμευση για την υποστήριξη βιώσιμων και καινοτόμων εγχειρημάτων, τα οποία αποσκοπούν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών.

Η ανάπτυξη του «Ταμείου Εγγυήσεων» θα βασιστεί σε διαδικασίες σχεδιασμού «από κάτω προς τα πάνω», με σκοπό την υποστήριξη της δημιουργίας καινοτόμων και αυτοσυντηρούμενων κοινωνικών επιχειρήσεων, ικανών να δημιουργούν αξιοπρεπή και βιώσιμη απασχόληση μέσα από την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στις τοπικές κοινωνίες σε μακροπρόθεσμη βάση.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι εταίροι έχουν δεσμευτεί να εργαστούν ώστε να:

 • παρέχουν ρευστότητα στις Κοινωνικές Επιχειρήσεις
 • ενθαρρύνουν τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις να επενδύσουν σε πάγια στοιχεία και κυρίως σε εξοπλισμό
 • ενδυναμώσουν τις ικανότητες και την επάρκεια των κοινωνικών επιχειρήσεων για την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού τους σχεδίου
 • ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα των ελληνικών Συνεταιριστικών Τραπεζών στο να παρέχουν ουσιώδεις και συστηματικές λύσεις στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη
 • αναπτύξουν τις ορθές στρατηγικές και προϊόντα για την προσέλκυση της κατάλληλης ποσότητας και ποιότητας κεφαλαίων, τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων και θα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του Ταμείου
 • παρέχουν ένα αξιόπιστο και διάφανο κανάλι για κοινωνικούς και θεσμικούς επενδυτές, ώστε αυτοί να επενδύσουν σε έργα με θετικό κοινωνικό αντίκτυπο
 • αναπτύξουν εργαλεία, μηχανισμούς και διαδικασίες για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της επάρκειας στη διαδικασία αξιολόγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων και να διαδώσουν την κουλτούρα αυτή σε θεσμικούς παρόχους κεφαλαίων
 • παρέχουν αξιόπιστες μεθοδολογίες και εργαλεία αξιολόγησης του κοινωνικού αντίκτυπου και της κοινωνικής απόδοσης των επενδύσεων
 • συγκροτήσουν ένα δίκτυο εμπλεκόμενων στην υλοποίηση ή/και υποστήριξη κοινωνικών επιχειρήσεων και να χρησιμοποιήσουν τους πόρους του στις φάσεις υλοποίησης των εγχειρημάτων, ώστε να αποφύγουν τον κίνδυνο αποτυχίας.
 • Να συμβάλλουν στην ανάπτυξη ενός εταιρικού μοντέλου κοινωνικής χρηματοδότησης βασισμένου στην εμπιστοσύνη μέσω του οποίου:
  • Οι συνεταιριστικές τράπεζες θα παρέχουν κεφάλαια μακροπρόθεσμης απόδοσης υπό την μορφή δανείων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των κοινωνικών επιχειρήσεων.
  • Το «Ταμείο Εγγυήσεων» Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα παρέχει εγγυήσεις στις τράπεζες.
  • Κατάλληλοι φορείς υποστήριξης κοινωνικών επιχειρήσεων θα παρέχουν υποστηρικτικές υπηρεσίες εκκίνησης, επιχειρηματικής ανάπτυξης και διαχείρισης κοινωνικού αντίκτυπου, οι οποίες θα συνοδεύουν τα δάνεια που θα παρέχονται υπό την εγγύηση του Ταμείου.
  • Το Πρότυπο Κέντρο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας θα συντονίζει τις δραστηριότητες των διαφορετικών εταίρων μέσα από κοινούς κανόνες, θα διασφαλίζει την ποιότητα των υπηρεσιών μέσα από δικτύωση, εκπαίδευση και συμβουλευτική υποστήριξη και θα εξασφαλίζει τη διαχείριση ποιότητας μέσα από την παρακολούθηση της συμμόρφωσης.