Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ, για να παρέχει στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίων κίνησης ειδικού σκοπού με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός του Ταμείου είναι € 200.000.000 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των Πιστωτικών Ιδρυμάτων κατά 60% σε κάθε χορήγηση, διαμορφώνεται συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους ~ € 450.000.000.

Στόχος Ταμείου

Στόχος του Ταμείου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) για τη στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και την κάλυψη μεγάλου εύρος των χρηματοδοτικών τους αναγκών. Περαιτέρω, το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της παραγωγικής λειτουργίας των επιχειρήσεων, στην βελτίωση των διαδικασιών και των παραγόμενων προϊόντων & υπηρεσιών και, κατ’ επέκταση, στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και της θέσης τους στις διεθνείς αγορές.

Ποιους αφορά

Το Ταμείο αφορά επιλέξιμες (βάσει αναρτημένης λίστας ΚΑΔ) μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Οικονομικό Πλεονέκτημα Επιχείρησης

 • Η χρηματοδοτούμενη επιχείρηση απαλλάσσεται πλήρως των τόκων για το μέρος του δανείου που συγχρηματοδοτείται από το ταμείο (ήτοι το 40% εκάστου δανείου), δεδομένου ότι το ποσό αυτό του παρέχεται από το Ταμείο άτοκο.
 • Το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (ήτοι το 60% εκάστου δανείου). Η επιδότηση αφορά στα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και μειώνει το επιτόκιο του Πιστωτικού Ιδρύματος κατά 3%, το οποίο αντίστοιχα απομειώνει το τελικό επιτόκιο του δανείου.
 • Η Τράπεζα συμμετέχοντας στο Ταμείο μειώνει το επιτόκιο εκάστου δανείου κατά τουλάχιστον 25 μονάδες βάσης (bps) ετησίως, σε σύγκριση με τα επιτόκια που θα εφάρμοζε σε αντίστοιχη χρηματοδότηση χωρίς την συμμετοχή του Ταμείου.
 • Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που δύναται να ζητήσει το Πιστωτικό Ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Ανώτατο ποσοστό δανείου

Το ύψος του δανείου μπορεί να κυμανθεί ως εξής:

 • Υποπρόγραμμα 1 για Επενδυτικά Δάνεια:
  • Δράση 1.1: Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 20.000€ έως 1.500.000€
  • Δράση 1.2: Δάνεια μέσω ΓΑΚ (Αρ.21) από 20.000€ έως 8.000.000€
 • Υποπρόγραμμα 2 για Δάνεια Κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού:
  • Δράση 2.1: Δάνεια μέσω De Minimis (Καν. (ΕΕ) 2831/2023) από 10.000€ έως 500.000€

Διάρκεια δανείου - εγγύησης

 • Υποπρόγραμμα 1 για Επενδυτικά Δάνεια: Από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.
 • Υποπρόγραμμα 2 για Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού: Από 2 έως 5 έτη συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Εκταμιεύσεις δανείων

Το ποσό του Δανείου εκταμιεύεται είτε εφάπαξ, είτε τμηματικά, εντός χρονικού διαστήματος τεσσάρων (4) μηνών από την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης Τελικού Αποδέκτη και σε κάθε περίπτωση πριν την λήξη της Περιόδου Επιλεξιμότητας, ήτοι την 31.12.2029.

Ειδικότερα, στην περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων, η ολική εκταμίευση του δάνειου θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε μέγιστη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την από την υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης με τελική ημερομηνία εκταμίευσης σε κάθε περίπτωση την 31.12.2029.

Σχήμα Χρηματοδότησης κάθε δανείου

Το Ταμείο καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του Πιστωτικού Ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων κατά τουλάχιστον κατά 25 bps (μονάδες βάσης). Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το Πιστωτικό Ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση). Δείτε σχετικό πίνακα με τα μέγιστα προσφερόμενα επιτόκια ανά Τράπεζα.

Μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων

Η Τράπεζα δύναται να λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου. Δείτε σχετικό πίνακα με τα μέγιστα ποσοστά εξασφαλίσεων ανά Τράπεζα.

Πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων

Τα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων που εφαρμόζονται είναι αντίστοιχα:

1. Δράσεις 1.1 & 2.1: Κανονισμός De Minimis (ΕΕ) 2831/2023 , όπως εκάστοτε ισχύει, για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας.

2. Δράση 1.2: Γενικός Απαλλακτικός Κανονισμός (Καν. ΕΕ 651/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 21

Υποβολή αιτήματος

Για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επιχείρηση υποβάλει αίτηση:

Α. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου https://kyc.hdb.gr . Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει ο ενδιαφερόμενος μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού τόπου https://app.opske.gr όπου καταχωρείται ο μοναδικός κωδικός από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ για το Πιστωτικό Ίδρυμα.

Γ. Στο Πιστωτικό Ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά μέσω του KYC για την αξιολόγησή της αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, η επιχείρηση συμπληρώνει Ερωτηματολόγιο Αυτοαξιολόγησης σε 3 βασικά κριτήρια: Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στην πλατφόρμα ESG Tracker by HDB, μέσω του δικτυακού τόπου https://esgtracker.hdb.gr. Η συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολογίου είναι απαραίτητη, προκειμένου να δύναται να υποβληθεί η αίτηση χρηματοδότησης στην Τράπεζα. Διευκρινίζεται ότι τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης δεν αποτελούν κριτήριο επιλεξιμότητας της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Επιτόκια & Εξασφαλίσεις

ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 1 / ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Μax ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ MAX % ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  Επιτόκιο Αναφοράς Max Spread  
- Euribor 3M 3,90% 100,00%

ΥΠΟΤΑΜΕΙΟ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ - ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2 / ΔΑΝΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

Μax ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΚΥΜΑΙΝΟΜΕΝΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ MAX % ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
  Επιτόκιο Αναφοράς Max Spread  
- Euribor 3M 3,90% 100,00%
 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
 • ΠΡΟΤΥΠΟ BUSINESS PLAN- ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
 • ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ KYC
 • Οδηγός χρήσης για το πληροφοριακό σύστημα ESG Tracker by HDB που επισυνάπτεται.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων μας εδώ.

Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Κλείνω ραντεβού εδώ →

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Relevant Documents