Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ένα νέο Χρηματοδοτικό Εργαλείο με Επιδότηση Επιτοκίου στα Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού και Κεφαλαίου Κίνησης και για πρώτη φορά χορήγηση Ανακυκλούμενης Πίστωσης

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, αποτελεί χρηματοδοτικό εργαλείο του Ταμείου Χαρτοφυλακίου με την επωνυμία «Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ», τα κεφάλαια του οποίου είναι συγχρηματοδοτούμενα και προέρχονται από το Πρόγραμμα  «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Πόροι προερχόμενοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, συγκεκριμένα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης καθώς και από εθνικούς πόρους.

Η δημιουργία του νέου Ταμείου Χαρτοφυλακίου συνιστά ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση και την ευημερία των υφιστάμενων και νεοσύστατων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Διαχειρίστρια του Ταμείου Χαρτοφυλακίου ορίστηκε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα- HDB.

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ δημιουργήθηκε για να παρέχει προς τις ΜμΕ εγγυημένα

 • δάνεια επενδυτικού σκοπού,
 • δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και δ
 • δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού ανακυκλούμενης πίστωσης.

Επιπλέον, παρέχει επιδότηση επιτοκίου ύψους 3% για τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας Ηπείρου και των όμορων περιφερειών και με μηδενική προμήθεια εγγύησης.

Το νέο χρηματοδοτικό μέσο προσφέρει ένα πρωτοποριακό πακέτο που συνδυάζει επιδότηση επιτοκίου στα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης παρέχοντας παράλληλα την ευελιξία της ανακυκλούμενης πίστωσης.

Προϋπολογισμός

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται στα € 300 εκ., ποσό το οποίο κατανέμεται ανά Υποταμείο ως εξής:

 • Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» € 230 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 1,642 δις..
 • Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» € 30 εκ., όπου με τη μόχλευση δημιουργείται χαρτοφυλάκιο ύψους € 150 εκ..
 • Ποσό ύψους €40 εκ. έχει δεσμευθεί για την επιδότηση του επιτοκίου.

Συνεπώς η συνολική μόχλευση που θα δημιουργήσει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ανέρχεται στα € 1,792 δις..

Στόχος Ταμείου

Το Ταμείο αυτό σχεδιάστηκε για να υποστηρίξει τις ΜμΕ στη χώρα μας, προσφέροντάς τους όχι μόνο την απαραίτητη ρευστότητα και τα απαραίτητα κεφάλαια για επενδύσεις, αλλά και τη δυνατότητα να μειώσουν το κόστος χρηματοδότησής τους. Η μηδενική προμήθεια εγγύησης, η περίοδος χάριτος και η επιδότηση επιτοκίου καθιστά τις χρηματοδοτήσεις πιο προσιτές, ενώ η ανακυκλούμενη πίστωση παρέχει την ευελιξία που χρειάζονται οι ΜμΕ για να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Επιπλέον, τα δάνεια επενδυτικού σκοπού και κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού παρέχουν τη δυνατότητα στις ΜμΕ να υλοποιήσουν τις στρατηγικές τους επενδύσεις, να επεκταθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ποιους αφορά

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διακρίνεται σε δυο (2) Υποταμεία και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Αναλυτικά:

 1. Το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» αφορά το σύνολο των ΜμΕ.
 2. Το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» αφορά πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με έως 5 χρόνια λειτουργίας.

Είδη δανείων

Μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ θα χορηγηθούν στα δύο Υποταμεία:

 • Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης ειδικού σκοπού με Ανακυκλούμενη Πίστωση

Ανώτατο ποσοστό δανείου

Τα ανώτατα ποσά δανείων ορίζονται, ανά κατηγορία Υποταμείου, ως εξής:

I. Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

Για τα επενδυτικά δάνεια:

 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 10 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,6 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 21 παρ. 18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014 ήτοι καθεστώς de-minimis).

Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης:

 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 500 χιλ. (Καθεστώς ενίσχυσης άρθρο 21 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

II. Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

Για τα επενδυτικά Δάνεια:

 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 1,5 εκ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού / ανακυκλούμενης πίστωσης:
 • Το ανώτατο ποσό ανέρχεται στα € 200 χιλ. (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Το κατώτατο ύψος δανείου ανέρχεται στις €10 χιλ. και αφορά τις δύο κατηγορίες Υποταμείου.

Διάρκεια δανείου - εγγύησης

Η διάρκεια του δανείου ορίζεται από το Υποταμείο και το καθεστώς ενίσχυσης στο οποίο υπάγεται, ως ακολούθως:

I. Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»:

 • Επενδυτικά Δάνεια
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.3 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (άρθρο 21 παρ.18 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες.
 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη.

II. Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων»:

 • Επενδυτικά Δάνεια
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 5-10 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-24 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού
  • Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 2-5 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδους χάριτος 0-12 μήνες (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).
 • Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού με ανακυκλούμενη πίστωση

Η διάρκεια αντιστοιχεί σε 0-3 έτη με ετήσια ανανέωση. Μετά το πέρας 3 ετών αυτόματη μετατροπή του σε τοκοχρεωλυτικό/ χρεολυτικό δάνειο διάρκειας έως 2 έτη (Καθεστώς ενισχύσεων άρθρο 22 του Καν. (ΕΕ) 651/2014).

Ποσοστό εγγύησης

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχει τα ακόλουθα ποσοστά εγγυήσεων ανά Υποταμείο: 

 • Για το Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα»παρέχεται ποσοστό εγγύησης 70%.
 • Για το Υποταμείο «Επιχειρηματικότητα Νεοσύστατων Επιχειρήσεων» παρέχεται ποσοστό εγγύησης 80%.

Πλεονέκτημα εγγύησης

Η δυσκολία πρόσβασης σε παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη των ΜμΕ. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ,  δημιουργήθηκε  για να καλύψει αυτό το κενό της αγοράς και  μέσω της εγγύησης προστατεύει τα πιστωτικά ιδρύματα καλύπτοντας έως και το 80% κάθε δανείου που χορηγείται, σε περίπτωση που η επιχείρηση αδυνατεί να ανταπεξέλθει στις συμβατικές της υποχρεώσεις.  Συνεπώς, η παροχή της εγγύησης μειώνει τον πιστωτικό κίνδυνο για τα πιστωτικά ιδρύματα, καθιστώντας πιο ελκυστική τη χορήγηση εγγυημένων δανείων στις επιχειρήσεις, με την υποχρέωση της μείωσης του κόστους δανεισμού αλλά και των απαιτούμενων εξασφαλίσεων.

Μέγιστο ποσοστό εξασφαλίσεων

Πέραν της εγγύησης που παρέχει το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, τα πιστωτικά ιδρύματα δύναται να ζητήσουν πρόσθετες εξασφαλίσεις (ενοχικές ή/και εμπράγματες). Αναλυτικά: 

Για δάνεια ύψους έως € 50.000, λαμβάνονται μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις. Για δάνεια ύψους από € 50.001 και άνω, λαμβάνονται εμπράγματες εξασφαλίσεις ανώτατου ορίου 30% επί του συνολικού δανείου.

Προμήθεια εγγύησης

Η εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχεται με μηδενική προμήθεια εγγύησης.

Οικονομικό Πλεονέκτημα Επιχείρησης

1. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιχορηγεί 100% την προμήθεια εγγύησης για όλη τη διάρκεια κάθε δανειακής σύμβασης.

2. Το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου του δανείου. Η επιδότηση αφορά τα 2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση) και θα μειώνει το επιτόκιο του δανείου 2% (ή αλλιώς κατά 200bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις περιφέρειες της Αττικής & του Νοτίου Αιγαίου και 3% (ή αλλιώς κατά 300bps) για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις υπόλοιπες περιφέρειες. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται σημαντικά το συνολικό κόστος δανεισμού για την επιχείρηση.

3. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο Ταμείο υποχρεούται να μειώνει το επιτόκιο κάθε δανείου σημαντικά χαμηλότερα από το μεσοσταθμικό επιτόκιο της αγοράς. Το μέγιστο επιτόκιο που δύναται να χρεώνει ανά κατηγορία επένδυσης, βάσει της προσφοράς του κάθε πιστωτικό ίδρυμα αναγράφεται στον πίνακα επιτοκίων και εξασφαλίσεων, που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της HDB

4. Το ανώτατο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να ζητήσει το πιστωτικό ίδρυμα σε κάθε χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται να υπερβεί το 30% του κεφαλαίου του δανείου.

5. Για χρηματοδοτήσεις έως € 50.000, το πιστωτικό ίδρυμα δύναται να ζητήσει μόνο ενοχικές εξασφαλίσεις.

Διευκρινίζεται ότι: Στο Υποταμείο «Γενική Επιχειρηματικότητα» για τα δάνεια κεφαλαίου κίνησης, οι επιχειρήσεις δικαιούνται επιδότηση επιτοκίου εφόσον δεν έχουν λάβει επιχειρηματικό δάνειο από έτερο πρόγραμμα της ΕΑΤ κατά το παρελθόν.

Υποβολή αιτήματος

Για την ένταξη στο Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ η υποψήφια προς χρηματοδότηση επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση:

Α) Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, μέσω του δικτυακού τόπου www.hdb.gr. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στο πιστωτικό ίδρυμα, μπορεί να είναι περισσότερα του ενός, που έχει επιλέξει η ενδιαφερόμενη επιχείρηση, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει καταρχήν αποδεκτή, δηλαδή λάβει η ενδιαφερόμενη μη δεσμευτική προσφορά, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β) Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ), μέσω του δικτυακού  τόπου https://app.opske.gr/ , όπου πρέπει να αναγράφει ο μοναδικός αριθμός αίτησης από την πλατφόρμα KYC προκειμένου η ενδιαφερόμενη επιχείρηση να συνεχίσει την διαδικασία υποβολής και ολοκλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης  με το πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο έχει λάβει ήδη τη μη δεσμευτική προσφορά.

Με την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας, η υποψήφια επιχείρηση πρέπει να μεταβεί στο φυσικό κατάστημα του πιστωτικού ιδρύματος προκειμένου να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

Επιτόκια & Εξασφαλίσεις

ΥΠΟΤΑΜΕΙΟ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μεσοσταθμικό Επιτόκιο 2023 Μονάδες μείωσης Κυμαινόμενου Επιτοκίου Μονάδες μείωσης Σταθερού Επιτοκίου Εξασφαλίσεις
Χαμηλού Κινδύνου Μεσαίου Κινδύνου Υψηλού Κινδύνου Χαμηλού Κινδύνου Μεσαίου Κινδύνου Υψηλού Κινδύνου Χαμηλού Κινδύνου Μεσαίου Κινδύνου Υψηλού Κινδύνου
8,66% 8,80% 10,70% 300bps 250bps 200bps N/A N/A N/A <=30%

ΥΠΟΤΑΜΕΙΟ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μεσοσταθμικό Επιτόκιο 2023 Μονάδες μείωσης Κυμαινόμενου Επιτοκίου Μονάδες μείωσης Σταθερού Επιτοκίου Εξασφαλίσεις
Χαμηλού Κινδύνου Μεσαίου Κινδύνου Υψηλού Κινδύνου Χαμηλού Κινδύνου Μεσαίου Κινδύνου Υψηλού Κινδύνου Χαμηλού Κινδύνου Μεσαίου Κινδύνου Υψηλού Κινδύνου
8,66% 8,80% 10,70% 300bps 250bps 200bps N/A N/A N/A <=30%
 • ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ KYC
 • ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
 • ΠΡΟΤΥΠΟ BUSINESS PLAN- ΤΑΜΕΙΟ ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
 • ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ – ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ
 • Οδηγός χρήσης για το πληροφοριακό σύστημα ESG Tracker by HDB που επισυνάπτεται.


Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο δίκτυο καταστημάτων μας εδώ.

Επικοινωνήστε με τον Προσωπικό σας Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση.

Κλείνω ραντεβού εδώ →

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας.

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Ταμείο Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Relevant Documents