News & Press Releases

PUBLISHED

25 January, 2022

← See all news

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

ΌΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους συμμετέχοντες στην προγραμματισμένη για τις 10/05/2022 κλήρωση του ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου, ό,τι λόγω των βεβαρημένων υγειονομικών συνθηκών που έχει δημιουργήσει η πανδημία από τον Covid-19 και των υφιστάμενων περιοριστικών μέτρων, η ηλεκτρονική κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της έδρας της Τράπεζας στα Ιωάννινα (οδός Πατριάρχου Ιωακείμ 6 & Καραπάνου ), παρουσία αποκλειστικά και μόνο εκπροσώπων της Τράπεζας και της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Αγγελικής Παπαγεωργίου ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή της στις 10/5/2022 και ώρα 12:30 π.μ..

Τo όνομα του νικητή θα βρίσκεται κατατεθειμένο στο γραφείο της ως άνω Συμβολαιογράφου, στην οδό Χατζή Πελλερέν αριθ. 1, Α΄ όροφος, τηλ. 2651033393, 2651022637

Ο νικητής θα ενημερωθεί τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά από το κατάστημα συνεργασίας τους για την παραλαβή του δώρου του.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ       +

https:/^www.sindesmoi/oroisimmetoxis_klirosi

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ               +

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου (εφεξής «η Διοργανώτρια Τράπεζα»), διοργανώνει μία κλήρωση η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

 1. Στην κλήρωση συμμετέχουν αυτόματα νέοι αλλά και οι υφιστάμενοι πελάτες της Τράπεζας, φυσικά πρόσωπα, που έχουν συμπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα}, (εφεξής «ο συμμετέχων/οι συμμετέχοντες) οι οποίοι θα προβούν στην σύνδεση του λογαριασμού ταμιευτηρίου τους με δύο πάγιες εντολές για το διάστημα από: 1/1/2022 έως: 30/4/2022 και οι λαχνοί θα προκύψουν από το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού στις 30/4/2022 και ώρα 23:59 (1 λαχνός ανά 500 €).
 2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής και εξαιρούνται από την κλήρωση τα ανίκανα ή περιορισμένως ικανά προς δικαιοπραξία πρόσωπα, οι ανήλικοι, οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της Διοργανώτριας Τράπεζας και οι συγγενείς τους α' και β" βαθμού (εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας) και οι σύζυγοι αυτών, ή τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους υπαλλήλους/εργαζόμενους και συγγενείς τους α' και β΄ βαθμού (εξ αίματος ή/και εξ αγχιστείας).
 3. Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στην κλήρωση κατά παράβαση των παρόντων όρων συμμετοχής, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

Η συμμετοχή γίνεται μέσω του μοναδικού αριθμού μητρώου του πελάτη που έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της Τράπεζας για κάθε συμμετέχοντα και με δυνατότητα πολλαπλών συμμετοχών από την απόκτηση κάθε νέου προϊόντος ή Υπηρεσίας από την Τράπεζα.

 1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά (random.org) στις 10/5/2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 στην αίθουσα Δ.Σ της Διοργανώτριας Τράπεζας επί της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ 6 & Καραπάνου παρουσία εκπροσώπου της Τράπεζας και της συμβολαιογράφου Ιωαννίνων Αγγελικής Παπαγεωργίου ή κάθε νόμιμου αναπληρωτή της. Αν η Τράπεζα ορίσει διαφορετικά θα αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στον διαδικτυακό της τόπο www. epirusbank.gr .
 2. Από την κλήρωση αυτή θα αναδειχθεί ένας τυχερός ο οποίος θα κερδίσει το ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο μάρκας: ECO CAR HIGH SPEED αξίας 7.641,99 € .
 3. Το έπαθλο της κλήρωσης είναι συγκεκριμένοο και προσωπικό, δεν μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση τους με άλλο ή η εξαργύρωση του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή. Ο τυχερός που θα αναδειχθεί από την κλήρωση θα ενημερωθεί με κάθε πρόσφορο τρόπο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν δηλώσει στην Τράπεζα (τηλέφωνο, email κλπ.).
 4. Οι δικαιούχοι λαμβάνουν γνώση των όρων συμμετοχής από τα καταστήματα της Τράπεζας και από τον διαδικτυακό της τόπο (www.epirusbank.gr ).
 5. Η κλήρωση και το εξ αυτής όφελος δεν αποτελεί υποχρεωτική παροχή της Διοργανώτριας Τράπεζας, παρέχεται εξ ελευθεριότητας και συνεπώς η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα κατάργησής της, μεταβολής των επάθλων, αύξησης ή μείωσης του αριθμού των τυχερών δικαιούχων και εν γένει μεταβολής των όρων συμμετοχής και διεξαγωγής της, χωρίς η οποιαδήποτε τέτοια μεταβολή να συνιστά μεταβολή των όρων των νέων προϊόντων ή Υπηρεσιών που θα παρασχεθούν στους δικαιούχους. Στις ως άνω περιπτώσεις ουδεμία αποζημίωση οφείλεται στους συμμετέχοντες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους

στην κλήρωση αποδέχονται τον σχετικό κίνδυνο. Η Τράπεζα γνωστοποιεί την κατάργηση ή μεταβολή με κάθε πρόσφορο μέσο, συμπεριλαμβανομένης και της ανακοίνωσης δια του έντυπου ή ηλεκτρονικού τύπου, εφόσον αυτό απαιτείται, κατά την εύλογη κρίση της. Οι δε νέοι όροι θα κατατίθενται εκ νέου σε Συμβολαιογράφο της έδρας της Τράπεζας. Η Διοργανώτρια Τράπεζα μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει την κλήρωση χωρίς καμία ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιονδήποτε σημαντικό άλλο λόγο.

 1. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης της κλήρωσης οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας Τράπεζας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση της κλήρωσης.

α. Η Τράπεζα σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 της Ε.Ε. και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και τη σχετική ενημέρωση που υφίσταται και είναι διαρκώς αναρτημένη στο διαδικτυακό της τόπο (www.epirusbank.gr ) θα επεξεργαστεί το ονοματεπώνυμο, τον αριθμό μητρώου, την ταχυδρομική/ηλεκτρονική διεύθυνση και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου, στην περίπτωση επικοινωνίας και αποστολής σχετικού ενημερωτικού μηνύματος, διά μερικώς αυτοματοποιημένων μέσων, με αποκλειστικό σκοπό την διενέργεια της κλήρωσης, την ανάδειξη του τυχερού αυτής και την επικοινωνία μαζί του. Τόσο οι μετέχοντες στην κλήρωση, όσο και ο νικητής έχουν τα κάτωθι δικαιώματα: να γνωρίζουν ποια δεδομένα τους θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, δικαίωμα διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης αυτών σε περίπτωση διαπίστωσης λάθους ή ανακρίβειας, δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας αυτών, δικαίωμα εναντίωσης σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων τους, καθώς και δικαίωμα στη διαγραφή αυτών.

β. Η άσκηση των δικαιωμάτων περιορισμού, εναντίωσης ή/και του δικαιώματος διαγραφής, εφόσον αφορούν δεδομένα που είναι απαραίτητα για την διενέργεια της κλήρωσης, συνεπάγεται είτε τη μη δυνατότητα συμμετοχής εφόσον ασκηθούν πριν τη διενέργεια της κλήρωσης είτε την αυτοδίκαιη ακύρωση της συμμετοχής των Δικαιούχων σε αυτήν εφόσον ασκηθούν σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της περιόδου όπως ορίζεται στον Όρο 1 ανωτέρω και πριν τη διενέργεια της κλήρωσης.

γ. Τα δεδομένα των Δικαιούχων σχετικά με τη συμμετοχή τους στην κλήρωση, θα τηρούνται για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την ημερομηνία διενέργειας αυτής, για οποιαδήποτε τυχόν διαφορά μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών από την εν λόγω κλήρωση.

δ. Τα δεδομένα των συμμετεχόντων της κλήρωσης δε θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό παρά μόνο για την διενέργεια και την ανάδειξη των τυχερών της κλήρωσης και την επικοινωνία μαζί τους.

ε.   Η συμμετοχή στην κλήρωση σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.

 1. Παρέχεται το δικαίωμα άρνησης συμμετοχής στην κλήρωση κατόπιν δήλωσης του δικαιούχου στα καταστήματα της Τράπεζας μέχρι την 30/4/2021
 2. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με την κλήρωση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο και επιλύεται από τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Ιωαννίνων.
 3. Οι παρόντες Όροι έχουν κατατεθεί στη Συμβολαιογράφο Ιωαννίνων Αγγελική Παπαγεωργίου, οδός Χατζή Πελλερέν αριθ. 1 , Α΄ όροφος, Ιωάννινα και θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι στην ειδική για την κλήρωση ιστοσελίδα της Τράπεζας, www. epirusbank.gr
 4. Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των όρων του παρόντος, όπως αυτό θα κατατεθεί στην παραπάνω Συμβολαιογράφο.
 5. Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου. Copyright © 2022 .

Relevant Documents

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ File Size: 190 KB