Ioannina Lake Run

News & Press Releases

PUBLISHED

11 June, 2021

← See all news

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΣ 2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΣ 2021

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2021
Το Δ.Σ. με τις αρ. 108/20.5.2021 και 109/11.6.2021 αποφάσεις του, καλεί τα μέλη σε σύγκληση Ετήσιας Τακτικής και Εκλογικοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 30.6.2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στο χώρο του Ξενοδοχείου Du Lac και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 3 και 4 Ιουλίου από ώρα 09:00 έως 17:00.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 7.7.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο και οι εκλογές για την Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων στις 10.7.2021 (ημέρα Σάββατο) και 11.7.2021 (ημέρα Κυριακή) στο χώρο του συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου Du Lac, από ώρα 09:00 έως 17:00 και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητας της Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας) στις 11.7.2021 (Κυριακή) από ώρα 09:00 έως 17:00, στο χώρο των καταστημάτων της τράπεζας.
Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 14.7.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στον ίδιο χώρο και οι εκλογές στην ΠΕ Ιωαννίνων, στις 17 (Σάββατο) και 18 Ιουλίου (Κυριακή) στο χώρο του συνεδριακού κέντρου του ξενοδοχείου Du Lac, από ώρα 09:00 έως 17:00 και στις λοιπές Περιφερειακές Ενότητας της Ηπείρου (Άρτας, Πρέβεζας και Ηγουμενίτσας) στις 18.7.2021 (Κυριακή) από ώρα 09:00 έως 17:00, στο χώρο των καταστημάτων της τράπεζας.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών.
2. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων - απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2020 και για την τετραετία 2016-2020.
3. Ανάγνωση ισολογισμού και οικονομικών αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2020. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων και πεπραγμένων του Δ.Σ. για τη χρήση 1/1/- 31/12/2020.
4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, τα πεπραγμένα και τη διαχείριση των υποθέσεων της Τράπεζας για τη χρήση του έτους 2020.
5. Ανάγνωση έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή. Έγκριση και απαλλαγή του Ορκωτού Ελεγκτή από κάθε ευθύνη.
6. Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2021. Έγκριση αυτού.
7. Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για το έτος 2021 και καθορισμός αμοιβής του.
8. α.Προσδιορισμός τιμής διάθεσης συνεταιριστικής μερίδας.
β.Προσδιορισμός τιμής εξαγοράς συνεταιριστικής μερίδας.
γ.Απόφαση συνέχισης ενίσχυσης των κεφαλαίων της Τράπεζας.
δ.Παροχή εξουσιοδότησης από τη Γ.Σ. προς το Δ.Σ. για τον επακριβή καθορισμό των υπό στοιχεία «α» και «β» τιμών της συνεταιριστικής μερίδας, καθώς και για τη διάρκεια ισχύος των ως άνω τιμών και τυχόν παρατάσεων της ισχύος αυτών.
9. Παροχή εξουσιοδότησης προς το Δ.Σ. για τυχόν συμμετοχή της Τράπεζας σε εταιρίες και Ν.Π.
10. Έγκριση αποδοχών/αποζημιώσεων των μελών του Δ.Σ.
11. Ανακοινώσεις
12. Διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας για τα με αριθμό 3, 4, 5 και 6 θέματα της ημερήσιας διάταξης.
13. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
14. Διεξαγωγή Εκλογών για την ανάδειξη των πέντε (5) τακτικών μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και αναπληρωματικών αυτών και ενός (1) για τη θέση υπευθύνου προσώπου και εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. και αναπληρωματικών αυτού.

Οι υποψήφιοι για την εκλογή των πέντε (5) τακτικών και αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., (πλην των υποψηφίων για τη θέση ενός εκ των δύο υπευθύνων προσώπων) δικαιούνται να καταθέσουν υποψηφιότητα μέχρι 18.6.2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, στη Γραμματεία της Διοίκησης της τράπεζας , Π. Ιωακείμ 6 και Καραπάνου, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση elections@epirusbank.gr (δηλ. οκτώ τουλάχιστον ημέρες πριν από τη σύγκληση της πρώτης Γ.Σ. - άρθρο 15 παρ. 5 εδ. β). Ο υποψήφιος ή υποψήφια για την ανάδειξη ως μέλους του Δ.Σ., πρέπει σύμφωνα με το άρθρο 15 και 29 του καταστατικού να έχει τις παρακάτω προϋποθέσεις: α) Πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (συμπλήρωση του 18ου έτους και ότι δεν τελεί σε δικαστική συμπαράσταση). β) Ακριβή γνώση των οικονομικών συνθηκών της περιοχής δράσης της τράπεζας και να έχει εγκριθεί η εγγραφή του ως μέλους μέχρι και τη Γ.Σ. του Σεπτεμβρίου 2020. γ) Να είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή εξαταξίου γυμνασίου ή ισοδύναμου τίτλου σπουδών εσωτερικού ή εξωτερικού. δ) Να μην έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, πλαστογραφίας, απάτης, απιστίας, για τα αδικήματα περί το νόμισμα του άρθρου 207 επόμενα του Ποινικού Κώδικα, τοκογλυφία καθώς να μην έχει καταδικασθεί ή να εκκρεμεί σε βάρος του ποινική δίωξη για κακούργημα, ε) Να μην έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για αδίκημα σε βάρος της τράπεζας, ή να μην βρίσκεται σε δικαστική διένεξη με την τράπεζα ενώπιον οποιουδήποτε πολιτικού ή ποινικού δικαστηρίου, στ) Να μην έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την τράπεζα ατομικά ή ως εγγυητής που να ξεπερνάνε το διάστημα των 3ων μηνών. Το υποψήφιο μέλος υποχρεούται να καταθέσει μαζί με την αίτηση: 1) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. 2) Υπεύθυνη δήλωση με το εξής περιεχόμενο κειμένου: «Με ατομική μου ευθύνη, γνωρίζοντας τις κυρώσεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/86, δηλώνω υπεύθυνα ότι, δεν έχει ασκηθεί σε βάρος μου ποινική δίωξη για κακούργημα, ούτε έχω παραπεμφθεί για διάπραξη κακουργηματικής πράξης ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου», 3) Βεβαίωση της τράπεζας ότι δε βρίσκεται σε αντιδικία με την τράπεζα σε οποιοδήποτε πολιτικό ή ποινικό δικαστήριο, 4) Βεβαίωση της τράπεζας ότι δεν έχει καθυστερημένες οφειλές άνω των 3ων μηνών, ατομικά ή ως εγγυητής. 5) Αντίγραφο γραμματίου είσπραξης της τράπεζας, ποσού εκατό (100,00) ευρώ, για την αντιμετώπιση των εξόδων. 6) Πιστοποιητικό φερεγγυότητας από το αρμόδιο πρωτοδικείο, 7) Αντίγραφο τίτλου σπουδών. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αίτηση υποψηφιότητας εμπεριέχει υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος δεν υπάγεται στα παραπάνω κωλύματα του ΠΚ, ότι δεν ασκεί ατομική ή εταιρική επιχείρηση όμοια προς τον σκοπό του πιστωτικού ιδρύματος, ούτε είναι υπάλληλος άλλης τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού συν/σμού, ή γραφείου, ότι είναι κάτοχος του απαιτούμενου τίτλου σπουδών. Εάν τη θέση του υποψηφίου διεκδικεί Νομικό Πρόσωπο, απαιτείται πλήρης νομιμοποίηση του εκπροσώπου αυτού που θα είναι υποψήφιος (καταστατικό, ΦΕΚ – εάν είναι ΑΕ ή ΕΠΕ - , πρακτικό Δ.Σ κ.λ.π), στο δε ψηφοδέλτιο θα αναγράφεται ως υποψήφιος το όνομα του νομικού προσώπου και εντός παρενθέσεως το όνομα του εκπροσώπου. Ο υποψήφιος, εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας των υποψηφίων- φυσικών προσώπων, να πληροί τις προϋποθέσεις που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα και να μην έχει τα κωλύματα που αφορούν τα πρόσωπα αυτά, όπως αναφέρονται παραπάνω, να προσκομίσει τα απαιτούμενα για τα φυσικά πρόσωπα δικαιολογητικά, το δε νομικό πρόσωπο να πληροί τις προϋποθέσεις και να μην έχει τα κωλύματα που αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 15 του καταστατικού, ενδεικτικά: να μη βρίσκεται σε αντιδικία με την τράπεζα, να μην έχει οφειλές προς την τράπεζα άνω των 3ων μηνών, να μην τελεί σε διαδικασία πτώχευσης ή εκκαθάρισης και να μην έχει κατατεθεί σε βάρος του αίτηση πτωχεύσεως.
……………………..
Σημείωση 1η: Όσοι υποψήφιοι είχαν καταβάλει το ποσό των 100,00€ για τις εκλογές του Οκτωβρίου 2020, οι οποίες δεν διεξήχθησαν λόγω της πανδημίας, δεν απαιτείται να καταβάλουν εκ νέου το ποσό αυτό, παρά να προσκομίσουν το σχετικό παραστατικό καταβολής.
Σημείωση 2η: Το δικαίωμα της συμμετοχής και ψήφου στη Γ.Σ., για μέλη που έχουν άνω των 20 συνεταιριστικών μερίδων, μπορεί να ασκηθεί με εξουσιοδότηση μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος πρέπει να είναι μέλος της Τράπεζας. Εξουσιοδοτήσεις διατίθενται στα Καταστήματα της Τράπεζας και στην ιστοσελίδα αυτής www.epirusbank.com και πρέπει να φέρουν θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια αρχή ή Διευθυντή Καταστήματος της Τράπεζας.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                            Ο Γραμματέας του Δ.Σ.
Κωνσταντίνος Ζωνίδης                                              Παύλος Χήτας