Περιβάλλον

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου πάντα ευαισθητοποιημένη στα μεγάλα κοινωνικά θέματα έχει αναπτύξει μια σειρά πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος.
Οι ενέργειες αυτές είναι συμβατές με τους διεθνείς κανόνες και πρακτικές. Η Τράπεζα θέτει μετρήσιμους στόχους, η πορεία υλοποιήσεως των οποίων παρακολουθείται συστηματικά κατά την διάρκεια του έτους.