ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2015

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 15/07/2015 και ώρα 14.30 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Ετήσιας Τακτικής Γ.Σ. των μελών για τις 24/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στο χώρο του Ξενοδοχείου Grand Serai.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 31/07/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στον ίδιο χώρο.
Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα διεξαχθεί τελικώς στις 07/08/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στον ίδιο χώρο.

Θέματα ημερήσιας διάταξης :

 1. Έγκριση εγγραφής και διαγραφής μελών.
 2. Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων- απολογισμού του Δ.Σ. για το έτος 2014.
 3. Ανάγνωση ισολογισμού και αποτελεσμάτων έτους 2014.
 4. Ανάγνωση έκθεσης του ορκωτού ελεγκτή.
 5. Ανάγνωση του προϋπολογισμού έτους 2015.
 6. Ορισμός ορκωτού ελεγκτή για το έτος 2015 και καθορισμός αμοιβής του.
 7. Συζήτηση επί των παραπάνω.
 8. Έγκριση Αύξησης Συνεταιριστικού Κεφαλαίου.
 9. Λήψη Απόφασης για την Έκδοση Ομολογιακού Δανείου.
 10. Τροποποίηση των άρθρων: 1, 6 ,7, 8, 11, 15, 24, 30, 33, 34, 37 (μεταβολή της ονομαστικής αξίας της συνεταιριστικής μερίδας και έκδοση νέων συνεταιριστικών μερίδων σε αντικατάσταση των παλαιών), 38, 40, 41, 42, 44, 50 και 52 του καταστατικού.
 11. Ψηφοφορία για την έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού, του προϋπολογισμού και για την απαλλαγή από κάθε ευθύνη των μελών του Δ.Σ. και του ορκωτού ελεγκτή.
 12. Ανακοινώσεις.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κων/νος Ζωνίδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.
Παύλος Χήτας