ΑΚΥΡΩΣΗ ΓΕΝ. ΣΥΝ/ΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων με την επιβολή ελέγχου εκροής καταθέσεων και της έκτακτης κατάστασης του τραπεζικού συστήματος, με την αρ. 11/29-6-2015 απόφασή του, ματαιώνει την προγραμματισμένη ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση (1η επαναληπτική) η οποία είχε ορισθεί για 1-7-2015.

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μελών, θα πραγματοποιηθεί στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, σε ημερομηνία που θα καθορισθεί με νεώτερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Κων/νος Ζωνίδης

Ο Γραμματέας Δ.Σ.
Παύλος Χήτας