Πρόσκληση Σύγκλησης Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το Δ.Σ. μετά από πρόσκληση του Προέδρου, συνήλθε σε συνεδρίαση στις 8/12/2015 στα γραφεία της Διοίκησης της Τράπεζας. Διαπιστώθηκε η κατά το νόμο απαρτία. Μετά από εισήγηση του Προέδρου, το Δ.Σ. αποφασίζει τη σύγκληση της Έκτακτης Γ.Σ. των μελών για τις 15/12/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 20.00 στο χώρο του Ξενοδοχείου DU LAC.
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. θα διεξαχθεί στις 18/12/2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 20.00 στον ίδιο χώρο.
Σε περίπτωση που και πάλι δεν υπάρξει απαρτία η Γ.Σ. θα διεξαχθεί τελικώς στις 21/12/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00 στον ίδιο χώρο.
Η έκτακτη Γενική Συνέλευση, συγκαλείται με τις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4340/2015, με το οποίο, στο άρθρο 5 του ν. 1667/86 προστέθηκε η παράγραφος 8α.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Τροποποίηση των άρθρων 14, 29 και 30 του καταστατικού.
2. Έγκριση εγγραφής νέων μελών και παροχή σε μέλος της Τράπεζας δικαιώματος διορισμού μελών στο Δ.Σ. αυτής.
3. Ανακοινώσεις- Λοιπά Θέματα.

Σημείωση: Το δικαίωμα της συμμετοχής στη Γ.Σ. ή στις επαναληπτικές αυτής, μπορεί να ασκηθεί με αντιπρόσωπο που να είναι μέλος της Τράπεζας χωρίς περιορισμό ως προς τον αριθμό των μελών και ψήφων που μπορεί να εκπροσωπεί ο αντιπρόσωπος. (άρθρο 5 παρ.3 εδ.β ν.4340/2015)