Προθεσμία Ήπειρος Συν

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΗΠΕΙΡΟΣ συν

Η Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου σας προσφέρει την ευέλικτη προνομιακή προθεσμιακή κατάθεση «ΗΠΕΙΡΟΣ συν»

ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 09/02/2015

Δικαιούχοι του νέου καταθετικού προϊόντος
Φυσικά πρόσωπα, Ν.Π.Ι.Δ οποιασδήποτε μορφής, Δημόσιες και Ιδιωτικές επιχειρήσεις υπό την προϋπόθεση ότι είναι μέλη της Συνεταιριστικής Τράπεζας Ηπείρου ή θα γίνουν μέλη και θα αγοράσουν με την έναρξη του προϊόντος αριθμό συνεταιριστικών μερίδων που προκύπτει από ακέραια στρογγυλοποίηση του πηλίκου της αρχικής τοποθέτησης προς € 120.000 επί τη διάρκεια της τοποθέτησης (σε μήνες).

Ποσό αρχικής κατάθεσης
Νέα ή υφιστάμενα Κεφάλαια που είναι ακέραια πολλαπλάσια των €20.000.
Ελάχιστο ποσό τοποθέτησης €20.000 και μέγιστο €300.000

Διάρκεια
6,12,18 ή 24 μήνες.

Συνδεδεμένος Λογαριασμός
Λογαριασμός πρώτης ζήτησης (ταμιευτηρίου, τρεχούμενος ή όψεως) όπου μεταφέρονται κατά την λήξη Κεφάλαιο και Τόκοι.

Πλεονεκτήματα: